مسعود جاهد

مسعود جاهد

لیست آهنگ ها

مرغ سحر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حالا چرا گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خسته ام ازین کویر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من دیگه بچه نمی شم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دل من یه روز به دریا زد و رفت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
بهار دلنشین گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خزان عشق گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
مژگان سیه گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد