زلف

زلف

مسعود جاهد

شیدا جاهد

لیست آهنگ ها

زلف گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
آتش عشق گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تاب بنفشه گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تمنا گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ماه نکورویان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سرو خرامان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
چشم نرگس گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
غم مخور گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد