به تماشای آب های سپید

به تماشای آب های سپید

ژیوان گاسپاریان

حسین علیزاده

لیست آهنگ ها

پرنده ها گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
نغمه های ارمنی گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
ساری گلین گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
آواز پرنده ها گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
ماما گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
بداهه نوازی شورانگیز گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
پروانه شو گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده