ژیوان گاسپاریان

ژیوان گاسپاریان

لیست آهنگ ها

پروانه شو گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
ساری گلین گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
پرنده ها گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
نغمه های ارمنی گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
بداهه نوازی شورانگیز گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
آواز پرنده ها گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده
ماما گوش کنید
ژیوان گاسپاریان
حسین علیزاده