اولاش اوزدمیر

اولاش  اوزدمیر

لیست آهنگ ها

محجوری گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
آواز، سماع گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
آواز دلربا گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
قطار، مقام خاوکار گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
روح الرواح گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
سیل اشک گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
یار آسمانی گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی
وداع آخر گوش کنید
اولاش اوزدمیر
علی اکبر مرادی