پیمان یزدانیان

پیمان  یزدانیان

لیست آهنگ ها

مارش آذری گوش کنید
پیمان یزدانیان
از کنار هم می گذریم 1 گوش کنید
پیمان یزدانیان
بداهه نوازی پیانو و کمانچه 1 گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بداهه نوازی پیانو گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
سوئیت کوچک کنسرت – موومان اول گوش کنید
پیمان یزدانیان
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو گوش کنید
پیمان یزدانیان
حسام اینانلو
بیگانگان 10 گوش کنید
پیمان یزدانیان
سوئیت کوچک کنسرت – موومان سوم گوش کنید
پیمان یزدانیان
سوئیت کوچک کنسرت – موومان دوم گوش کنید
پیمان یزدانیان
از کنار هم می گذریم 2 گوش کنید
پیمان یزدانیان