خوش خرامان - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی

خوش خرامان

#عنوان
1
تصنیف درفشان در دستگاه ماهور - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
تصنیف درفشان در دستگاه ماهور
05:12
2
ساز و آواز در دستگاه ماهور - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
ساز و آواز در دستگاه ماهور
06:52
3
تصنیف عنبرافشان در دستگاه ماهور - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
تصنیف عنبرافشان در دستگاه ماهور
06:10
4
ساز و آواز در درآمد دستگاه سه گاه - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
ساز و آواز در درآمد دستگاه سه گاه
03:46
5
تصنیف مخمور جام در دستگاه سه گاه - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
تصنیف مخمور جام در دستگاه سه گاه
05:37
6
ساز و آواز مخالف - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
ساز و آواز مخالف
03:42
7
تصنیف مرغ دل در دستگاه سه گاه - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
تصنیف مرغ دل در دستگاه سه گاه
03:33
8
تصنیف خوش خرامان در آواز ابوعطا - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
تصنیف خوش خرامان در آواز ابوعطا
03:22
9
ساز و آواز در آواز ابوعطا - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
ساز و آواز در آواز ابوعطا
07:06
10
تصنیف سرفراز ایام - متین رضوانی پور و محمدامین اکبرپور و محمدباقر زینالی
تصنیف سرفراز ایام
04:12
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام