فرامرز پایور

فرامرز پایور

توسط amir
0 دنبال کننده486 آهنگ (23:47:27)
#عنوان
1
پیش درآمد همایون - فرامرز پایور
پیش درآمد همایون
03:01
6
چکاوک-چهر مضراب-ادامه ی چکاوک - فرامرز پایور
چکاوک-چهر مضراب-ادامه ی چکاوک
05:21
7
لیلی و مجنون-بختیاری و مؤالف - فرامرز پایور
لیلی و مجنون-بختیاری و مؤالف
04:29
8
مقدمه ی بیداد-بیداد-چهار مضراب بیداد - فرامرز پایور
مقدمه ی بیداد-بیداد-چهار مضراب بیداد
05:47
9
نی داوود-چهار مضراب - فرامرز پایور
نی داوود-چهار مضراب
06:37
10
بیات راجه-عشاق-چهار مضراب-ادامه ی عشاق-فرود - فرامرز پایور
بیات راجه-عشاق-چهار مضراب-ادامه ی عشاق-فرود
07:55
12
02:56
32
01:55
33
01:20
41
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 1 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 1
00:21
42
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 2 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 2
00:12
43
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 3 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 3
00:50
44
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 4 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 4
00:25
45
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 5 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 5
00:26
46
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 6 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 6
01:01
48
قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور)
07:50
54
رضوی، فرود - سنتور (دستگاه شور) - فرامرز پایور
رضوی، فرود - سنتور (دستگاه شور)
02:56
65
08:36
66
رِنگ پریچهر و پریزاد (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ پریچهر و پریزاد (گروه نوازی)
04:36
68
چهار مضراب اصفهان (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب اصفهان (تار و تمبک)
04:53
70
رِنگ اصفهان (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ اصفهان (گروه نوازی)
02:10
71
مارش ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
مارش ماهور (گروه نوازی)
01:51
72
02:54
73
چهار مضراب ماهور (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ماهور (سنتور و تمبک)
05:15
77
رِنگ قهر و آشتی (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ قهر و آشتی (گروه نوازی)
01:27
78
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی)
05:06
79
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی) - فرامرز پایور
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی)
07:00
81
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک)
04:33
82
05:02
83
رِنگ ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ماهور (گروه نوازی)
03:01
84
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
05:29
85
درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
02:04
86
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک)
04:56
87
دنباله آواز ابوعطا (تار) - فرامرز پایور
دنباله آواز ابوعطا (تار)
02:38
89
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی)
02:24
90
02:45
91
درآمد، داد، شکسته (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
درآمد، داد، شکسته (دستگاه ماهور)
09:00
92
قطعه ی خوارزمی (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
قطعه ی خوارزمی (دستگاه ماهور)
03:25
93
08:56
95
چهار مضراب درآمد (دستگاه سه گاه) - فرامرز پایور
چهار مضراب درآمد (دستگاه سه گاه)
03:47
96
10:26
97
چهار مضراب مخالف (دستگاه سه گاه) - فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف (دستگاه سه گاه)
03:14
98
مخالف سه گاه مثنوی مخالف، مغلوب (دستگاه سه گاه) - فرامرز پایور
مخالف سه گاه مثنوی مخالف، مغلوب (دستگاه سه گاه)
08:27
99
00:34
100
چهارمضراب دشتی 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 1
04:39
101
چهارمضراب سه گاه - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه
03:15
102
چهارمضراب مخالف سه گاه - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف سه گاه
03:17
103
چهارمضراب شور - فرامرز پایور
چهارمضراب شور
05:42
104
چهارمضراب ابوعطا 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 1
02:46
105
چهارمضراب دشتی 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 2
04:21
106
چهارمضراب زابل 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 1
02:01
107
چهارمضراب بیداد - فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد
01:06
108
چهارمضراب راجه - فرامرز پایور
چهارمضراب راجه
02:24
109
چهارمضراب دشتی 3 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 3
03:15
110
چهارمضراب ابوعطا 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2
02:50
111
چهارمضراب دشتی 4 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 4
05:46
112
چهارمضراب چهارگاه - فرامرز پایور
چهارمضراب چهارگاه
04:33
113
چهارمضراب زابل 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 2
06:16
114
آواز ابوعطا - فرامرز پایور
آواز ابوعطا
04:52
115
چهارمضراب ابوعطا - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا
06:51
116
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور) - فرامرز پایور
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور)
06:55
117
پیش درآمد همایون - فرامرز پایور
پیش درآمد همایون
05:12
118
مقدمه ی همایون - فرامرز پایور
مقدمه ی همایون
02:08
119
قطعه ای در سه گاه - فرامرز پایور
قطعه ای در سه گاه
06:29
120
قطعه ای برای سه تار و ارکستر (ماهور) - فرامرز پایور
قطعه ای برای سه تار و ارکستر (ماهور)
14:25
121
زرد ملیجه (دشتی) - فرامرز پایور
زرد ملیجه (دشتی)
06:23
122
برنامه ای در ابوعطا - فرامرز پایور
برنامه ای در ابوعطا
20:49
123
دخترک ژولیده (چهارگاه) - فرامرز پایور
دخترک ژولیده (چهارگاه)
03:52
124
رِنگ ناز (چهارگاه) - فرامرز پایور
رِنگ ناز (چهارگاه)
03:03
125
ژیلا (بیات اصفهان) - فرامرز پایور
ژیلا (بیات اصفهان)
09:42
126
39:56
127
پیوند (ضرب های ترکیبی در آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
پیوند (ضرب های ترکیبی در آواز ابوعطا)
14:11
128
چهار مضراب نهفت (نوا) - فرامرز پایور
چهار مضراب نهفت (نوا)
02:02
129
03:20
130
05:44
131
سنتور تنها، سه گاه یتیم - فرامرز پایور و جلیل شهناز
سنتور تنها، سه گاه یتیم
08:38
132
تنبک تنها، ضرب های ایرانی - فرامرز پایور و جلیل شهناز
تنبک تنها، ضرب های ایرانی
06:41
133
تار تنها، بیات اصفهان - فرامرز پایور و جلیل شهناز
تار تنها، بیات اصفهان
13:54
134
06:51
135
پیش درآمد از درویش خان - فرامرز پایور و جلیل شهناز
پیش درآمد از درویش خان
20:10
136
رنگ از علی نقی وزیری - فرامرز پایور و جلیل شهناز
رنگ از علی نقی وزیری
02:16
141
07:51
149
مقدمه ماهور (گروه نوازی) - بهرام با جلان و فرامرز پایور
مقدمه ماهور (گروه نوازی)
03:21
150
تصنیف به گردش فروردین - بهرام با جلان و فرامرز پایور
تصنیف به گردش فروردین
05:30
154
04:00
157
05:15
158
پیشپرده، ماهور - فرامرز پایور
پیشپرده، ماهور
01:44
159
مقدمه، چهارگاه - فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه
02:00
160
01:40
161
02:17
162
01:59
163
01:36
164
02:07
165
01:48
166
02:47
167
02:56
168
رقص دستهجمعی - فرامرز پایور
رقص دستهجمعی
02:30
169
02:35
170
05:16
171
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه - فرامرز پایور
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه
05:47
172
03:37
176
02:07
177
رنگ، چهارگاه 1 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1
02:52
178
رنگ، چهارگاه 2 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2
03:23
179
لولو خورخوره - فرامرز پایور
لولو خورخوره
03:56
180
03:27
181
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی)
06:10
182
درآمد، زابل، مویه (کمانچه) - فرامرز پایور
درآمد، زابل، مویه (کمانچه)
08:09
183
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک)
03:15
184
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور) - فرامرز پایور
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور)
04:21
185
رِنگ سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ سه گاه (گروه نوازی)
01:56
186
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی)
05:31
188
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک)
05:48
190
رِنگ افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ افشاری (گروه نوازی)
04:57
191
04:17
192
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه - فرامرز پایور
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه