مجموعه آثار پیانو - لوح ۳ - لوریس چکناوریان

مجموعه آثار پیانو - لوح ۳

#عنوان
1
Kaleidoscope ۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱
00:24
2
Kaleidoscope ۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲
00:27
3
Kaleidoscope ۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳
00:30
4
Kaleidoscope ۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴
00:23
5
Kaleidoscope ۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵
00:23
6
Kaleidoscope ۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶
00:15
7
Kaleidoscope ۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷
00:47
8
Kaleidoscope ۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸
00:18
9
Kaleidoscope ۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۹
00:25
10
Kaleidoscope ۱۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۰
00:37
11
Kaleidoscope ۱۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۱
00:55
12
Kaleidoscope ۱۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۲
00:28
13
Kaleidoscope ۱۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۳
01:09
14
Kaleidoscope ۱۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۴
00:38
15
Kaleidoscope ۱۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۵
00:41
16
Kaleidoscope ۱۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۶
00:27
17
Kaleidoscope ۱۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۷
00:32
18
Kaleidoscope ۱۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۸
00:25
19
Kaleidoscope ۱۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۱۹
00:31
20
Kaleidoscope ۲۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۰
00:40
21
Kaleidoscope ۲۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۱
00:40
22
Kaleidoscope ۲۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۲
00:28
23
Kaleidoscope ۲۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۳
00:51
24
Kaleidoscope ۲۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۴
00:24
25
Kaleidoscope ۲۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۵
00:47
26
Kaleidoscope ۲۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۶
00:30
27
Kaleidoscope ۲۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۷
00:55
28
Kaleidoscope ۲۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۸
01:12
29
Kaleidoscope ۲۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۲۹
00:47
30
Kaleidoscope ۳۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۰
00:38
31
Kaleidoscope ۳۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۱
01:19
32
Kaleidoscope ۳۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۲
00:39
33
Kaleidoscope ۳۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۳
00:22
34
Kaleidoscope ۳۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۴
00:41
35
Kaleidoscope ۳۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۵
00:47
36
Kaleidoscope ۳۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۶
00:30
37
Kaleidoscope ۳۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۷
00:32
38
Kaleidoscope ۳۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۸
00:34
39
Kaleidoscope ۳۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۳۹
00:33
40
Kaleidoscope ۴۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۰
00:46
41
Kaleidoscope ۴۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۱
01:02
42
Kaleidoscope ۴۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۲
01:12
43
Kaleidoscope ۴۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۳
00:47
44
Kaleidoscope ۴۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۴
00:22
45
Kaleidoscope ۴۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۵
00:48
46
Kaleidoscope ۴۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۶
00:54
47
Kaleidoscope ۴۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۷
00:46
48
Kaleidoscope ۴۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۸
00:31
49
Kaleidoscope ۴۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۴۹
00:34
50
Kaleidoscope ۵۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۰
00:53
51
Kaleidoscope ۵۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۱
00:33
52
Kaleidoscope ۵۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۲
00:41
53
Kaleidoscope ۵۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۳
00:34
54
Kaleidoscope ۵۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۴
00:41
55
Kaleidoscope ۵۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۵
01:22
56
Kaleidoscope ۵۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۶
00:41
57
Kaleidoscope ۵۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۷
00:50
58
Kaleidoscope ۵۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۸
00:46
59
Kaleidoscope ۵۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۵۹
00:38
60
Kaleidoscope ۶۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۰
00:50
61
Kaleidoscope ۶۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۱
00:34
62
Kaleidoscope ۶۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۲
00:47
63
Kaleidoscope ۶۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۳
00:45
64
Kaleidoscope ۶۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۴
00:42
65
Kaleidoscope ۶۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۵
00:31
66
Kaleidoscope ۶۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۶
00:45
67
Kaleidoscope ۶۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۷
01:17
68
Kaleidoscope ۶۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۸
00:19
69
Kaleidoscope ۶۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۶۹
01:07
70
Kaleidoscope ۷۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۰
00:28
71
Kaleidoscope ۷۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۱
00:55
72
Kaleidoscope ۷۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۲
00:48
73
Kaleidoscope ۷۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۳
00:40
74
Kaleidoscope ۷۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۴
01:29
75
Kaleidoscope ۷۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۵
00:56
76
Kaleidoscope ۷۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۶
00:37
77
Kaleidoscope ۷۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۷
01:39
78
Kaleidoscope ۷۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۸
00:41
79
Kaleidoscope ۷۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۷۹
00:34
80
Kaleidoscope ۸۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۰
00:55
81
Kaleidoscope ۸۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۱
02:34
82
Kaleidoscope ۸۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۲
00:47
83
Kaleidoscope ۸۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۳
00:42
84
Kaleidoscope ۸۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۴
01:01
85
Kaleidoscope ۸۵ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۵
02:02
86
Kaleidoscope ۸۶ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۶
00:44
87
Kaleidoscope ۸۷ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۷
02:11
88
Kaleidoscope ۸۸ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۸
00:39
89
Kaleidoscope ۸۹ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۸۹
01:00
90
Kaleidoscope ۹۰ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۹۰
01:09
91
Kaleidoscope ۹۱ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۹۱
00:37
92
Kaleidoscope ۹۲ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۹۲
01:32
93
Kaleidoscope ۹۳ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۹۳
01:27
94
Kaleidoscope ۹۴ - لوریس چکناوریان
Kaleidoscope ۹۴
00:32
© نوخسروانی باربد
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام