Symphonies/old - لودویگ فان بتهوون

Symphonies/old

#عنوان
1
Symphony No 1 In C, Op 21 I Adagio Molto - Allegro Con Brio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 1 In C, Op 21 I Adagio Molto - Allegro Con Brio
09:34
2
Symphony No 1 In C, Op 21 Ii Andante Cantabile Con Molto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 1 In C, Op 21 Ii Andante Cantabile Con Molto
05:54
3
Symphony No 1 In C, Op 21 Iii Menuetto Allegro Molto E Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 1 In C, Op 21 Iii Menuetto Allegro Molto E Vivace
03:58
4
Symphony No 1 In C, Op 21 Iv Adagio - Allegro Molto E Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 1 In C, Op 21 Iv Adagio - Allegro Molto E Vivace
05:51
5
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica I Allegro Con Brio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica I Allegro Con Brio
14:45
6
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica Ii Marcia Funebre Adagio Assai - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica Ii Marcia Funebre Adagio Assai
17:05
7
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica Iii Scherzo Allegro Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica Iii Scherzo Allegro Vivace
05:47
8
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica Iv Finale Allegro Molto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 3 In E Flat, Op 55 Eroica Iv Finale Allegro Molto
12:19
9
Symphony No 2 In D Major Op 36 1 Adagio, Allegro Con Brio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 2 In D Major Op 36 1 Adagio, Allegro Con Brio
10:19
10
Symphony No 2 In D Major Op 36 2 Largetto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 2 In D Major Op 36 2 Largetto
10:35
11
Symphony No 2 In D Major Op 36 3 Scherzo Allegro - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 2 In D Major Op 36 3 Scherzo Allegro
03:53
12
Symphony No 2 In D Major Op 36 4 Allegro Molto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 2 In D Major Op 36 4 Allegro Molto
06:29
13
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 1 Adagio, Allegro Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 1 Adagio, Allegro Vivace
09:52
14
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 2 Adagio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 2 Adagio
09:58
15
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 3 Allegro Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 3 Allegro Vivace
05:44
16
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 4 Allegro Ma Non Troppo - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 4 In B Flat Major Op 60 4 Allegro Ma Non Troppo
05:24
17
Symphony No 5 In C Minor, Op 67 1 Allegro Con Brio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 5 In C Minor, Op 67 1 Allegro Con Brio
07:17
18
Symphony No 5 In C Minor, Op 67 2 Andante Con Moto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 5 In C Minor, Op 67 2 Andante Con Moto
10:01
19
Symphony No 5 In C Minor, Op 67 3 Allegro - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 5 In C Minor, Op 67 3 Allegro
04:55
20
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 1 Allegro Ma Non Troppo - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 1 Allegro Ma Non Troppo
09:02
21
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 2 Andante Molto Mosso - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 2 Andante Molto Mosso
11:46
22
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 3 Allegro - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 3 Allegro
03:01
23
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 4 Allegro - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 4 Allegro
03:38
24
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 5 Allegretto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 6 In F, Op 68, Pastoral 5 Allegretto
08:49
25
Symphony No 7 In A, Op 92 1 Poco Sostenuto, Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 7 In A, Op 92 1 Poco Sostenuto, Vivace
11:25
26
Symphony No 7 In A, Op 92 2 Allegretto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 7 In A, Op 92 2 Allegretto
08:02
27
Symphony No 7 In A, Op 92 3 Presto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 7 In A, Op 92 3 Presto
07:50
28
Symphony No 7 In A, Op 92 4 Allegro Con Brio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 7 In A, Op 92 4 Allegro Con Brio
06:47
29
Symphony No 7 In A, Op 92 4 Allegro Con Brio - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 7 In A, Op 92 4 Allegro Con Brio
09:22
30
Symphony No 8 In F, Op 93 2 Allegretto Scherzando - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 8 In F, Op 93 2 Allegretto Scherzando
03:57
31
Symphony No 8 In F, Op 93 3 Tempo Di Menuetto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 8 In F, Op 93 3 Tempo Di Menuetto
05:57
32
Symphony No 8 In F, Op 93 4 Allegro Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 8 In F, Op 93 4 Allegro Vivace
07:09
33
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 1 Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 1 Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso
15:27
34
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 2 Molto Vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 2 Molto Vivace
11:00
35
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 3 Adagio Molto E Cantabile - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 3 Adagio Molto E Cantabile
16:24
36
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 4 Presto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 4 Presto
06:22
37
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 5 Presto - O Freunde, Nicht Diese T Ne , Allegro Assai - لودویگ فان بتهوون
Symphony No 9 In D Minor, Op 125, Choral 5 Presto - O Freunde, Nicht Diese T Ne , Allegro Assai
17:59
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام