نوای مهر 5 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) - همایون خرم

نوای مهر 5 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

#عنوان
1
درآمد (آواز افشاری) - همایون خرم
درآمد (آواز افشاری)
02:09
2
قطعه فراق (آواز افشاری) - همایون خرم
قطعه فراق (آواز افشاری)
05:32
3
آواز (آواز افشاری) - همایون خرم
آواز (آواز افشاری)
01:29
4
چهار مضراب (آواز افشاری) - همایون خرم
چهار مضراب (آواز افشاری)
03:49
5
جامه دران (آواز افشاری) - همایون خرم
جامه دران (آواز افشاری)
01:27
6
قرائی (آواز افشاری) - همایون خرم
قرائی (آواز افشاری)
00:49
7
ضربی (آواز افشاری) - همایون خرم
ضربی (آواز افشاری)
02:30
8
عراق و نهیب (آواز افشاری) - همایون خرم
عراق و نهیب (آواز افشاری)
01:20
9
قطعه در اصفهانک (آواز افشاری) - همایون خرم
قطعه در اصفهانک (آواز افشاری)
02:07
10
رهاوی (آواز افشاری) - همایون خرم
رهاوی (آواز افشاری)
00:32
11
قطعه وصل (آواز افشاری) - همایون خرم
قطعه وصل (آواز افشاری)
00:34
12
فرود (آواز افشاری) - همایون خرم
فرود (آواز افشاری)
00:39
13
آهنگ دل پریشان (آواز افشاری) - همایون خرم
آهنگ دل پریشان (آواز افشاری)
05:30
14
درآمد (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
درآمد (دستگاه چهارگاه)
01:55
15
دلپذیر (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
دلپذیر (دستگاه چهارگاه)
03:07
16
آواز 1 (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
آواز 1 (دستگاه چهارگاه)
02:03
17
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه)
01:59
18
آواز 2 (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
آواز 2 (دستگاه چهارگاه)
01:53
19
زابل (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
زابل (دستگاه چهارگاه)
00:29
20
قطعه دلشاد (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
قطعه دلشاد (دستگاه چهارگاه)
01:31
21
آواز با شعر (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
آواز با شعر (دستگاه چهارگاه)
01:57
22
مخالف (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:13
23
قطعه دلبسته (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
قطعه دلبسته (دستگاه چهارگاه)
02:07
24
آواز با شعر (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
آواز با شعر (دستگاه چهارگاه)
02:19
25
فرود (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
فرود (دستگاه چهارگاه)
00:42
26
منصوری (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
منصوری (دستگاه چهارگاه)
00:37
27
ضربی در منصوری (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
ضربی در منصوری (دستگاه چهارگاه)
01:47
28
کرشمه 1 (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
کرشمه 1 (دستگاه چهارگاه)
00:52
29
کرشمه 2 (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
کرشمه 2 (دستگاه چهارگاه)
01:34
30
آهنگ به هر که دل بستم (دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
آهنگ به هر که دل بستم (دستگاه چهارگاه)
07:03
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام