چهارمضرابهای استاد ابوالحسن صبا - همایون خرم

چهارمضرابهای استاد ابوالحسن صبا

#عنوان
1
چهارمضراب ابوعطا - همایون خرم
چهارمضراب ابوعطا
01:52
2
یهیاد گذشتهها (دشتی) - همایون خرم
یهیاد گذشتهها (دشتی)
01:54
3
رنگ بیات ترک - همایون خرم
رنگ بیات ترک
02:01
4
قطعۀ دوضربی بیات رتک - همایون خرم
قطعۀ دوضربی بیات رتک
01:53
5
چهارمضراب ماهور - همایون خرم
چهارمضراب ماهور
01:56
6
تمرین عشاق اصفهان - همایون خرم
تمرین عشاق اصفهان
00:48
7
تمرین دشتی - همایون خرم
تمرین دشتی
00:58
8
چهارمضراب سامانی (سهگاه) - همایون خرم
چهارمضراب سامانی (سهگاه)
02:38
9
چهارمضراب بهارمست (سهگاه) - همایون خرم
چهارمضراب بهارمست (سهگاه)
01:25
10
چهارمضراب چهارگاه - همایون خرم
چهارمضراب چهارگاه
02:53
11
قطعۀ در قفس دشتی - همایون خرم
قطعۀ در قفس دشتی
00:56
12
چهارمضراب ماهور - همایون خرم
چهارمضراب ماهور
02:37
13
رقص چوبی قاسمآبادی گیلان (افشاری) - همایون خرم
رقص چوبی قاسمآبادی گیلان (افشاری)
01:24
14
قطعۀ کوهستانی - همایون خرم
قطعۀ کوهستانی
02:39
15
زرد ملیجه (دشتی) - همایون خرم
زرد ملیجه (دشتی)
03:14
16
چهارمضراب اصفهان - همایون خرم
چهارمضراب اصفهان
02:29
17
چهارمضراب شور - همایون خرم
چهارمضراب شور
03:32
18
چهارمضراب حجاز - همایون خرم
چهارمضراب حجاز
01:13
19
چهارمضراب بیات ترک - همایون خرم
چهارمضراب بیات ترک
02:36
20
چهارمضراب کاروان (دشتی) - همایون خرم
چهارمضراب کاروان (دشتی)
06:40
21
قطعۀ دوضربی شوشتری و اصفهان - همایون خرم
قطعۀ دوضربی شوشتری و اصفهان
03:09
22
چهارمضراب حکایت (نوا) - همایون خرم
چهارمضراب حکایت (نوا)
01:53
© چهارباغ بانگ
4.8 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام