تکنوازی تار (افشاری،چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان

تکنوازی تار (افشاری،چهارگاه)

#عنوان
1
قطعه نازکای اندوه (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
قطعه نازکای اندوه (افشاری)
07:24
2
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری)
03:09
3
چهار مضراب (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب (افشاری)
02:16
4
بداهه در گوشه های جامه دران و قرائی (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه های جامه دران و قرائی (افشاری)
02:01
5
قطعه خروش (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
قطعه خروش (افشاری)
01:33
6
ادامه ی قرائی و عراق (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی قرائی و عراق (افشاری)
04:20
7
قطعه ی تندر (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی تندر (افشاری)
01:32
8
ادامه ی آواز عراق (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی آواز عراق (افشاری)
01:56
9
قطعه ی شور انگیز (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی شور انگیز (افشاری)
03:31
10
ادامه ی آواز عراق، فرود به افشاری (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی آواز عراق، فرود به افشاری (افشاری)
04:46
11
پیش درآمد استاد شهنازی (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (چهارگاه)
04:59
12
درآمد (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
درآمد (چهارگاه)
02:47
13
چهار مضراب رقص آتش (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب رقص آتش (چهارگاه)
03:15
14
ادامه ی درآمد (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی درآمد (چهارگاه)
01:16
15
گوشه های کرشمه، مویه، زابل (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
گوشه های کرشمه، مویه، زابل (چهارگاه)
02:22
16
حصار و چهار مضراب حصار و فرود (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
حصار و چهار مضراب حصار و فرود (چهارگاه)
03:53
17
مخالف (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
مخالف (چهارگاه)
01:21
18
قطعه ی شِکوِه (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی شِکوِه (چهارگاه)
02:50
19
ادامه ی مخالف (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی مخالف (چهارگاه)
03:07
20
منصوری (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
منصوری (چهارگاه)
00:47
21
قطعه ی برگریزان و فرود (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی برگریزان و فرود (چهارگاه)
06:01
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام