تکنوازی تار (ماهور،سه گاه) - داریوش پیرنیاکان

تکنوازی تار (ماهور،سه گاه)

#عنوان
1
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (ماهور)
03:39
2
درآمد ماهور - داریوش پیرنیاکان
درآمد ماهور
01:44
3
چهار مضراب (سحر خیز) (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب (سحر خیز) (ماهور)
01:40
4
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی کرشمه، گشایش، داد و ... (ماهور)
09:05
5
رنگ شکسته (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
رنگ شکسته (ماهور)
01:28
6
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه گوشه ی شکسته و فرود (ماهور)
01:51
7
گوشه ی دلکش (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
گوشه ی دلکش (ماهور)
00:45
8
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور)
01:19
9
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی گوشه ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور)
02:49
10
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه ی عراق، چهار مضراب عراق و ... (ماهور)
03:51
11
قطعه ی صلح از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی صلح از استاد شهنازی (سه گاه)
03:34
12
درآمد (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
درآمد (سه گاه)
01:15
13
چهار مضراب (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب (سه گاه)
02:06
14
ادامه ی درآمد (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی درآمد (سه گاه)
01:59
15
زابل (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
زابل (سه گاه)
00:35
16
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه)
01:15
17
ادامه ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه گاه (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه گاه (سه گاه)
02:57
18
حصار (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
حصار (سه گاه)
03:32
19
مخالف (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
مخالف (سه گاه)
00:29
20
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه)
01:36
21
ادامه ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و ... (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و ... (سه گاه)
06:21
22
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه)
01:57
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام