استرو آرمونیکو اپوس3 (2) - آنتونیو ویوالدی

استرو آرمونیکو اپوس3 (2)

#عنوان
1
Con : No.7 In F Major :Andante - آنتونیو ویوالدی
Con : No.7 In F Major :Andante
03:30
2
Con : No.7 In F Major :Adagio - آنتونیو ویوالدی
Con : No.7 In F Major :Adagio
01:16
3
Con : No.7 In F Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.7 In F Major :Allegro
02:29
4
Con : No.7 In F Major :Adagio-Allegto - آنتونیو ویوالدی
Con : No.7 In F Major :Adagio-Allegto
02:11
5
Con : No.8 In A Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.8 In A Minor :Allegro
03:32
6
Con : No.8 In A Minor :Larghetto - آنتونیو ویوالدی
Con : No.8 In A Minor :Larghetto
03:42
7
Con : No.8 In A Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.8 In A Minor :Allegro
03:17
8
Con : No.9 In D Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.9 In D Major :Allegro
02:07
9
Con : No.9 In D Major :Larghrtto - آنتونیو ویوالدی
Con : No.9 In D Major :Larghrtto
03:36
10
Con : No.9 In D Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.9 In D Major :Allegro
02:06
11
Con : No.10 In B Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.10 In B Minor :Allegro
03:43
12
Con : No.10 In B Minor :Largo-LarghettoAdagio-Largo - آنتونیو ویوالدی
Con : No.10 In B Minor :Largo-LarghettoAdagio-Largo
02:13
13
Con : No.10 In B Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.10 In B Minor :Allegro
03:15
14
Con : No.11 In B Minor :Allegro... - آنتونیو ویوالدی
Con : No.11 In B Minor :Allegro...
03:42
15
Con : No.11 In B Minor :Largo E Spiccato - آنتونیو ویوالدی
Con : No.11 In B Minor :Largo E Spiccato
02:22
16
Con : No.11 In B Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.11 In B Minor :Allegro
02:18
17
Con : No.12 In E Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.12 In E Major :Allegro
03:25
18
Con : No.12 In E Major :Largo - آنتونیو ویوالدی
Con : No.12 In E Major :Largo
03:24
19
Con : No.12 In E Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con : No.12 In E Major :Allegro
02:43
© ایران گام
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام