استرو آرمونیکو اپوس3 (1) - آنتونیو ویوالدی

استرو آرمونیکو اپوس3 (1)

#عنوان
1
Con: No. 1 In D Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 1 In D Major :Allegro
02:50
2
Con: No. 1 In D Major :Largo E Spiccato - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 1 In D Major :Largo E Spiccato
02:24
3
Con: No. 1 In D Major :Allegro Simon Standge - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 1 In D Major :Allegro Simon Standge
02:17
4
Con: No. 2 In G Minor :Adagio E Spiccato - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 2 In G Minor :Adagio E Spiccato
01:28
5
Con: No. 2 In G Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 2 In G Minor :Allegro
02:26
6
Con: No. 2 In G Minor :Larghrtto - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 2 In G Minor :Larghrtto
02:34
7
Con: No. 2 In G Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 2 In G Minor :Allegro
02:28
8
Con: No. 3 In G Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 3 In G Major :Allegro
02:15
9
Con: No. 3 In G Major :Largo - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 3 In G Major :Largo
01:56
10
Con: No. 3 In G Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 3 In G Major :Allegro
02:20
11
Con: No. 4 In E Minor :Andante - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 4 In E Minor :Andante
02:17
12
Con: No. 4 In E Minor :Allegro Assai - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 4 In E Minor :Allegro Assai
02:29
13
Con: No. 4 In E Minor :Adagio - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 4 In E Minor :Adagio
02:34
14
Con: No. 5 In A Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 5 In A Major :Allegro
02:54
15
Con: No. 5 In A Major :Largo - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 5 In A Major :Largo
01:34
16
Con: No. 5 In A Major :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 5 In A Major :Allegro
02:40
17
Con: No. 6 In A Minor :Allegro - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 6 In A Minor :Allegro
03:00
18
Con: No. 6 In A Minor :Largo - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 6 In A Minor :Largo
01:55
19
Con: No. 6 In A Minor :Presto - آنتونیو ویوالدی
Con: No. 6 In A Minor :Presto
02:22
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام