دفتر تار و آواز 6 (دستگاه سه گاه) - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار

دفتر تار و آواز 6 (دستگاه سه گاه)

#عنوان
1
درآمد سه گاه - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد سه گاه
00:51
2
چهارمضراب 1 - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
چهارمضراب 1
02:23
3
چهارمضراب 2 - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
چهارمضراب 2
01:46
4
درآمد سه گاه تار - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد سه گاه تار
00:21
5
درآمد اول: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد اول: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
01:40
6
درآمد دوم: حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد دوم: حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
01:15
7
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود
01:08
8
چهارمضراب زابل - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
چهارمضراب زابل
01:05
9
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود 2 - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود 2
01:16
10
چهارمضراب مخالف سه گاه - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
چهارمضراب مخالف سه گاه
02:28
11
درآمد مخالف با تحریر - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد مخالف با تحریر
01:29
12
مخالف: در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مخالف: در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
00:57
13
مخالف نوع دیگر: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مخالف نوع دیگر: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
01:18
14
مخالف و مغلوب: هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مخالف و مغلوب: هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
01:27
15
حصار: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
حصار: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
01:02
16
حصار و مویه: هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
حصار و مویه: هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
01:17
17
مویه: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مویه: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید
01:11
18
مویه و فرود: چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مویه و فرود: چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار
01:48
19
فرود به سه گاه: صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
فرود به سه گاه: صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی
01:09
20
چهارمضراب 3 - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
چهارمضراب 3
01:36
21
پشت صحنه مثنوی مخالف در استودیو - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
پشت صحنه مثنوی مخالف در استودیو
00:27
22
مثنوی مخالف: یک شبی مجنون بخلوت گاه ناز - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مثنوی مخالف: یک شبی مجنون بخلوت گاه ناز
01:26
23
مثنوی مخالف و مغلوب: ای خدا آخر نصیب من کجاست - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
مثنوی مخالف و مغلوب: ای خدا آخر نصیب من کجاست
02:41
24
ادامه مثنوی مخالف: ای خدا آخر نصیب من کجاست - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
ادامه مثنوی مخالف: ای خدا آخر نصیب من کجاست
01:07
25
حصار و فرود: این ندا آمد که ای شوریده حال - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
حصار و فرود: این ندا آمد که ای شوریده حال
02:47
26
پشت صحنه همین مجموعه در مثنوی مخالف (ضبط با نوار کاست) - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
پشت صحنه همین مجموعه در مثنوی مخالف (ضبط با نوار کاست)
04:10
© چهارباغ بانگ
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام