شجریان

شجریان

zainolabedin

لیست آهنگ ها

پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دونوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف پیام نسیم گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تکنوازی سه تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف مرغ خوشخوان گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
قطعه "دیدار" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
زنگ شتر گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "چشم یاری" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ادامه ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "باد صبا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب بیداد گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "رندان مست" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
مقدمه دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
نوای نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
چهارمضراب عشاق گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
دیدی ای مه گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
آه باران گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
قطعه دیدار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه پنج ضربی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز دیلمان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف شور "در فراق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز افشاری گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری "ساقیا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز قرائی گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز تار دستگاه ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سه تار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ارکستری 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ارکستری 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (کمانچه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
بیات ترک گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
دشتستانی گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
شور گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
مثنوی، بیات ترک (۱) گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
مثنوی، بیات ترک (۲) گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
دشتی گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
سه گاه گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
چهارگاه گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
بیات زند گوش کنید
غلامحسین بنان
محمود محمودی خوانساری
محمدرضا شجریان
مقدمه ی راست پنجگاه "نگارا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
آواز راست پنجگاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
ضربی نغمه گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
ادامه ی آواز راست پنجگاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف "سمن بویان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
چهارمضراب دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف "فریاد" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز ابوعطا گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف قدیمی "چهره به چهره" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
هم آوازی در شوشتری گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف "یار دلنواز" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
مقدمه ی ترکمن گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
قطعه ی "ترکمن" و آواز "فریاد" با قطعه ی "ترکمن" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
فرود به راست پنجگاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف "بوسه های باران" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تار و پود ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مرثیه ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تار و پود ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
خیال گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
عروسی گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
ضیافت گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پیمانه ی عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
دلشدگان گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تصنیف "دلشدگان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
امید عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
رویای تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
خاطره گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پاسبان حرم دل گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تصنیف "امید عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
عروج گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
غلام چشم گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
بازگشت گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مرثیه ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
همدلی گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
وداع گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مارش عزا گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۳ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه برای سنتور و ارکستر گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود گوش کنید
محمدرضا شجریان
آغاز برنامه گوش کنید
همایون شجریان
مقدمه تار گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد (رنگ اصول) گوش کنید
همایون شجریان
آواز (گوشه داد) گوش کنید
همایون شجریان
بیداد گوش کنید
همایون شجریان
عراق گوش کنید
همایون شجریان
داد گوش کنید
همایون شجریان
شوشتری، همایون، داد و بیداد گوش کنید
همایون شجریان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
تکنوازی نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سه تار 3 گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
تصنیف عشق تو گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
مقدمه ی چهارگاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز (مخالف) گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز زابل گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز حصار گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز منصوری گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز مویه گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
تصنیف بوی باران گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
مقدمه افشاری گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
سلو تار و چهارمضراب افشاری گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز درآمد عراق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
چهارمضراب (تار و تنبک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز عراق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ساز و آواز (مثنوی افشاری) گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
تصنیف نی زن گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف شب وصل گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو بربط گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد افشاری گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد افشاری و جامه دران گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "آرام جان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی ساز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "نه قدرت" گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب جامه دران گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دوش دوش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "تند تند" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "از کفم رها" گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی و چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ضربی دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب گوش کنید
محمدرضا شجریان
سکوت شب گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
کویر گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
شب کویر گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
درنا گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
بارون گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
دوتار گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
طرقه گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز 3 گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
شرنگ گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ای عاشقان گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
تکنوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف "بهار دلکش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
قطعه رود گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب نغمه گوش کنید
محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
دیده بی خواب گوش کنید
محمدرضا شجریان
سرگشته گوش کنید
محمدرضا شجریان
قبله عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب شکسته گوش کنید
محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف ملکا گوش کنید
محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف از کفم رها گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ افشاری گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مزرع سبز فلک گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف ای امان گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "من از روز ازل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "تار زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "غم عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
برگردان تصنیف "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد دشتی گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تصنیف گنبد مینا گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
پیش درآمد بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
چهارمضراب تکنوازی پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه و فرود به عشاق، بوسلیک و فرود، جامه دران و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (سوز و گداز) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تصنیف جان عشاق گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تکنواز تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
ریتم های ترکیبی گوناگون و ریتم های زورخانه گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
آواز و تمبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
قطعاتی در همایون 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
قطعاتی در همایون 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
چهارمضراب همایون گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
داریوش پیرنیاکان
قطعه چکاد گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
دخترک ژولیده گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز با کمانچه گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف صبح است ساقیا گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد راست گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
چهارمضراب راست گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف قدیمی "نوا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
آواز و چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
قطعه ضربی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
پیش درآمد شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
دو نوازی تار و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سلسله ی مو" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یاد ایام" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "خم زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد و چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف می دانم گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب مخالف گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی ساز گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سروچمان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "خاطر حزین" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "بی همزبان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
مقدمه ی سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
آواز و سنتور (درآمد سه گاه، زابل) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
قطعه ی ضربی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
آواز و سنتور (مویه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز (مخالف، مغلوب، فرود، جامه دران) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
تصنیف "ساز قصه گو" گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
رنگ سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
تکنوازی سه تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
قطعه ی ضربی (پیش درآمد شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
تصنیف "شیدای گیتی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرامرز پایور
داریوش پیرنیاکان
مقدمه گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
قطعه سوز و گداز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف "یاد باد" گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد همایون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب همایون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب بیداد گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب عشاق گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف "هلاک من" گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد سرانداز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب سروناز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (شهاب، قطار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
تصنیف "آستان جانان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (کردبیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
تصنیف "شیدائی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
پرویز مشکاتیان
درآمد بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "صنما" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف کردی"درد دل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دل مجنون" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یعنی چه" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "پیام نسیم" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد کردبیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
دیلمان گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب "رخس شمشیر" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دل بردی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "سرو خجل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ ابوعطا "دم جنبانک" گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
چهارمضراب (ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (ای ساربان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
ساز و آواز (درآمد همایون) گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون) گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون) گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری) گوش کنید
محمدرضا شجریان
منصور صارمی
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
سوره فتح گوش کنید
محمدرضا شجریان
دعای ربنّا گوش کنید
محمدرضا شجریان
سوره نمل گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "گریه را به مستی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "از خون جوانان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
سوره قصص گوش کنید
محمدرضا شجریان
سوره انعام گوش کنید
محمدرضا شجریان
سوره فجر گوش کنید
محمدرضا شجریان
سوره بلد گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه نستاری (ردیف نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تکنوازی و بداهه نوازی ساز در نوا (سه ضربی نوا و کرشمه نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
آواز (بیات راجع، عشاق، فرود نوا، نیشابورک، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
قطعه ضربی (رنگ نوا "ردیف نوا") گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز (نهفت، مجسلی، فرود نهفت به نوا، عراق و...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف قدیمی "ما را همه شب" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تکنوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
قطعه ضربی راست گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
آواز و تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
چهارمضراب تار و تمبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
ادامه آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
تصنیف "بت چین" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی
کار عمل راست پنجگاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
ناصر فرهنگ فر
محمدرضا لطفی