یاد ایام

یاد ایام

محمدرضا شجریان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
دو نوازی تار و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز شور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سلسله ی مو" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یاد ایام" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "خم زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان