آرام جان

آرام جان

محمدرضا شجریان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد افشاری گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد افشاری و جامه دران گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "آرام جان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی ساز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "نه قدرت" گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب جامه دران گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دوش دوش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "تند تند" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "از کفم رها" گوش کنید
محمدرضا شجریان