گنج تارنوازی

گنج تارنوازی

0 دنبال کننده1060 آهنگ (58:11:05)
#عنوان
1
مقدمه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
مقدمه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
01:59
2
سبک بال (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
سبک بال (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
04:09
3
درآمد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
درآمد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
04:29
4
روشنا (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
روشنا (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
05:56
5
بیات راجه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:51
6
نجوا (دوضربی راجه) (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
نجوا (دوضربی راجه) (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:15
7
اوج (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
اوج (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
03:55
8
وجد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
وجد (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:21
9
نهفت (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
نهفت (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
03:32
10
تصنیف قدیمی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
تصنیف قدیمی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
02:03
11
مثنوی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
مثنوی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
05:48
12
رهایی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا) - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
رهایی (آواز بیات اصفهان و دستگاه نوا)
01:22
14
پیاده رو - رضا انسان
03:24
17
04:41
19
شادمانی عصرگاهی - رضا انسان
شادمانی عصرگاهی
04:27
20
زمستان - رضا انسان
04:01
21
تکرار از آغاز - رضا انسان
06:30
22
تو نیستی - عیسی غفاری
تو نیستی
05:01
23
03:29
24
تمام اوقات تلخ - عیسی غفاری
تمام اوقات تلخ
04:31
25
نبودن تو - عیسی غفاری
نبودن تو
07:16
27
به یاد تو - عیسی غفاری
به یاد تو
03:45
30
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا)
04:29
31
01:35
33
05:14
34
پولکا (ماهور و چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پولکا (ماهور و چهارگاه)
01:26
35
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد)
02:13
37
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان)
05:36
39
01:49
54
پیش درآمد اصفهان (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
پیش درآمد اصفهان (بیات اصفهان)
04:39
55
درآمد، جامه دران (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
درآمد، جامه دران (بیات اصفهان)
03:22
56
چهارمضراب (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
چهارمضراب (بیات اصفهان)
03:16
57
بیات راجه (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
بیات راجه (بیات اصفهان)
01:23
58
رقص سایه ها (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
رقص سایه ها (بیات اصفهان)
02:10
59
سوز و گذاز (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
سوز و گذاز (بیات اصفهان)
02:27
60
نور بر آتش (بیات اصفهان) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
نور بر آتش (بیات اصفهان)
03:17
61
پیش درآمد ماهور (دستگاه ماهور) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
پیش درآمد ماهور (دستگاه ماهور)
04:31
62
درآمد، کرشمه، آواز، مجلس افروز (دستگاه ماهور) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
درآمد، کرشمه، آواز، مجلس افروز (دستگاه ماهور)
03:16
63
04:14
64
02:46
65
چهارپاره (دستگاه ماهور) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
چهارپاره (دستگاه ماهور)
01:36
66
پرواز (دستگاه ماهور) - سمندر دهقانی و سینا دهقانی
پرواز (دستگاه ماهور)
03:06
68
نازک آرا (راست پنجگاه) - علی کاظمی
نازک آرا (راست پنجگاه)
04:00
69
درآمد (راست پنجگاه) - علی کاظمی
درآمد (راست پنجگاه)
02:58
70
پنجگاه (راست پنجگاه) - علی کاظمی
پنجگاه (راست پنجگاه)
02:24
71
شوشتری (راست پنجگاه) - علی کاظمی
شوشتری (راست پنجگاه)
03:17
72
کوچه باغی (راست پنجگاه) - علی کاظمی
کوچه باغی (راست پنجگاه)
01:32
73
روح افزا (راست پنجگاه) - علی کاظمی
روح افزا (راست پنجگاه)
02:19
74
طرب آرا (راست پنجگاه) - علی کاظمی
طرب آرا (راست پنجگاه)
02:28
75
نمود (بیات اصفهان) - علی کاظمی
نمود (بیات اصفهان)
07:02
76
درآمد (بیات اصفهان) - علی کاظمی
درآمد (بیات اصفهان)
02:33
77
شاه ختایی (بیات اصفهان) - علی کاظمی
شاه ختایی (بیات اصفهان)
04:29
78
سه گاه (بیات اصفهان) - علی کاظمی
سه گاه (بیات اصفهان)
02:38
79
نهفت (بیات اصفهان) - علی کاظمی
نهفت (بیات اصفهان)
09:05
80
03:53
84
بغدادی / غم انگیز / گیلکی / گبری - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
بغدادی / غم انگیز / گیلکی / گبری
05:48
85
رنگ دشتی استاد بیگجه خانی - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
رنگ دشتی استاد بیگجه خانی
02:04
86
درآمد افشاری / جامه دران - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
درآمد افشاری / جامه دران
03:38
88
عراق / قرایی / رهاوی / فرود - قاسم رحیم زاده و کامبیز گنجه ای
عراق / قرایی / رهاوی / فرود
03:24
149
02:31
151
چهارمضراب بر اساس حالت رنگ، چرخش تا گوشه های شکسته و دلکش - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
چهارمضراب بر اساس حالت رنگ، چرخش تا گوشه های شکسته و دلکش
08:16
153
درآمد چهارگاه بر اساس زنگ شتر - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
درآمد چهارگاه بر اساس زنگ شتر
03:21
154
05:47
155
بر اساس زابل و مثنوی - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
بر اساس زابل و مثنوی
03:24
156
چهارمضراب دورگردانی در مخالف و مویه و حصار - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
چهارمضراب دورگردانی در مخالف و مویه و حصار
05:23
160
چهارمضراب در نیشابورک و عراق و فرود - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
چهارمضراب در نیشابورک و عراق و فرود
06:48
161
مقدمه بیات اصفهان - سلمان سالک و مجید علیزاده
مقدمه بیات اصفهان
06:55
162
آواز بیات اصفهان - سلمان سالک و مجید علیزاده
آواز بیات اصفهان
07:53
163
چهار مضراب بیات اصفهان - سلمان سالک و مجید علیزاده
چهار مضراب بیات اصفهان
02:52
164
02:53
165