favor

favor

توسط متین
0 دنبال کننده190 آهنگ (20:04:05)
#عنوان
14
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) - شهرام ناظری و فرید الهامی
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)
04:34
18
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)
06:30
19
خروشیدن کاوه دادخواه - شهرام ناظری و فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه
04:21
20
کاوه آهنگر (گروه نوازی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی)
02:49
23
06:07
24
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)
02:49
25
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) - شهرام ناظری و فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)
04:11
26
رقص بر پرده ی گران کردن - شهرام ناظری و حسین پرنیا
رقص بر پرده ی گران کردن
02:30
27
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی - شهرام ناظری و حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی
05:34
28
رقص از خیال تو آموزم - شهرام ناظری و حسین پرنیا
رقص از خیال تو آموزم
04:09
29
10:10
30
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده - شهرام ناظری و حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده
08:22
31
غزل عاشق و کف زنان - شهرام ناظری و حسین پرنیا
غزل عاشق و کف زنان
13:43
32
سرزمین مادری (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای ارکستر و آواز)
02:58
33
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و آواز)
03:37
34
باران (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و آواز)
05:16
35
سرزمین مادری (برای پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای پیانو)
02:53
36
03:29
38
سرزمین مادری (برای کر، تنبک و پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای کر، تنبک و پیانو)
02:56
39
ایران جوان - وطنم (برای کر، تنبک و پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای کر، تنبک و پیانو)
03:19
40
باران (برای کر، تنبک و پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای کر، تنبک و پیانو)
04:05
41
سرزمین مادری (برای ارکستر و سنتور) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای ارکستر و سنتور)
02:56
42
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و تار) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و تار)
03:29
43
باران (برای ارکستر و سه تار) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و سه تار)
05:30
44
مقدمه (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز)
12:51
45
قطعه زرد ملیجه - شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه
00:56
46
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)
03:09
47
07:16
48
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)
01:55
49
تصنیف حدیث نی - شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی
08:31
50
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)
00:54
51
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور - شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور
13:43
52
تصنیف بشنو از نی - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی
04:14
53
17:06
55
آواز همراه با تنبور - شهرام ناظری
آواز همراه با تنبور
10:23
66
خور آوا - شهرام ناظری
16:43
67
مویه بر مرگ لیلی - شهرام ناظری
07:03
68
چاه بیژن - شهرام ناظری
05:43
69
آرژنگ و رستم - شهرام ناظری
04:09
70
روستم - شهرام ناظری
03:28
72
فغان مجنون پژار - شهرام ناظری
08:36
73
مقدمه (اسطوره) - شهرام ناظری
مقدمه (اسطوره)
06:13
74
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم - شهرام ناظری
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم
10:30
75
تکنوازی سه تار - شهرام ناظری
تکنوازی سه تار
07:26
76
آواز از آن باده ندانم چون فنایم - شهرام ناظری
آواز از آن باده ندانم چون فنایم
05:11
77
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده - شهرام ناظری
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده
03:16
78
آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم) - شهرام ناظری
آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم)
04:39
79
05:50
80
تصنیف من چه دانم - شهرام ناظری
تصنیف من چه دانم
09:14
89
شورانگیز (دونوازی تار) - حسین علیزاده و شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار)
08:41
90
05:50
91
چهار مضراب (افشاری) - شهرام ناظری
چهار مضراب (افشاری)
05:09
92
در بهار امید (افشاری) - شهرام ناظری
در بهار امید (افشاری)
07:19
93
مثنوی (افشاری) - شهرام ناظری
مثنوی (افشاری)
10:39
94
مثنوی (افشاری) - شهرام ناظری
مثنوی (افشاری)
05:47
95
دو بیتی خوانی (ماهور) - شهرام ناظری
دو بیتی خوانی (ماهور)
24:46
104
شورانگیز (دونوازی تار) - حسین علیزاده و شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار)
08:40
105
05:50
106
مقدمه شور با ارکستر - شهرام ناظری
مقدمه شور با ارکستر
03:01
107
آواز مثنوی با کمانچه (به یاد شادروان استاد اصغر بهاری) - شهرام ناظری
آواز مثنوی با کمانچه (به یاد شادروان استاد اصغر بهاری)
03:47
108
05:16
109
ادامه آواز مثنوی با کمانچه - شهرام ناظری
ادامه آواز مثنوی با کمانچه
03:24
110
تصنیف پیغام سروش - شهرام ناظری
تصنیف پیغام سروش
07:27
111
درآمد شور با تار - شهرام ناظری
درآمد شور با تار
00:52
112
مقدمه ارکستری پژواک - شهرام ناظری
مقدمه ارکستری پژواک
03:49
113
قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک - شهرام ناظری
قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک
03:06
114
درآمد شور، تار آواز - شهرام ناظری
درآمد شور، تار آواز
03:29
115
قطعه ارکستری شهناز، همراه با آواز - شهرام ناظری
قطعه ارکستری شهناز، همراه با آواز
02:15
116
دومضراب سنتور با همنوازی تنبک - شهرام ناظری
دومضراب سنتور با همنوازی تنبک
01:48
117
آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار - شهرام ناظری
آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار
02:36
118
قطعه ارکستری رضوی - شهرام ناظری
قطعه ارکستری رضوی
01:17
119
آواز رضوی و فرود - شهرام ناظری
آواز رضوی و فرود
03:46
120
قطع مارال (بر اساس ملودی قشقایی) - شهرام ناظری
قطع مارال (بر اساس ملودی قشقایی)
04:38
121
چهارمضراب و آواز با سهتار (با یاد درویشخان) - شهرام ناظری
چهارمضراب و آواز با سهتار (با یاد درویشخان)
07:24
122
ترانه چشم به راه - شهرام ناظری
ترانه چشم به راه
07:05
123
آواز با سنتور - شهرام ناظری
آواز با سنتور
03:59
124
06:01
125
02:53
126
آواز با سهتار و چهارمضراب - شهرام ناظری
آواز با سهتار و چهارمضراب
05:41
127
چشم به راه (تکرار) - شهرام ناظری
چشم به راه (تکرار)
04:39
128
چهارمضراب با نی و آواز - شهرام ناظری
چهارمضراب با نی و آواز
05:16
129
چهارمضراب سه تار و ارکستر (به یاد درویشخان) - شهرام ناظری
چهارمضراب سه تار و ارکستر (به یاد درویشخان)
03:21
130
06:23
131
در عاشقی پیجیده ام - شهرام ناظری
در عاشقی پیجیده ام
08:56
133
قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز - شهرام ناظری
قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز
14:29
134
06:35
137
06:01
138
08:46
140
12:05
142
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) - شهرام ناظری
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز)
04:24
143
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) - شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف)
11:54
144
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) - شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز)
12:04
146
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) - شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)
09:26
147
09:25
148
04:26
149
02:24
150
06:41
151
05:34
152
04:14
153
02:50
154
02:42
155
02:14
156
06:08
157
09:34
158
01:54
159
02:49
160
06:08
161
14:29
163
10:10
164
پیشدرآمد «لاله» - شهرام ناظری
پیشدرآمد «لاله»
08:20
165
تصنیف «مرا عاشق شورانگیز» - شهرام ناظری
تصنیف «مرا عاشق شورانگیز»
04:34
166
04:20
167
آواز و کمانچه - شهرام ناظری
آواز و کمانچه
07:48
168
08:35
169
تصنیف «دشتی» - شهرام ناظری
تصنیف «دشتی»
04:37
170
10:48
171
تار و آواز - شهرام ناظری
تار و آواز
09:43
172
ارکستر و آواز - شهرام ناظری
ارکستر و آواز
09:00
173
بی من مرو 1 - شهرام ناظری
بی من مرو 1
05:24
174
ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو - شهرام ناظری
ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو
17:27
175
بی من مرو 2 - شهرام ناظری
بی من مرو 2
06:41
176
تصنیف با من صنما - شهرام ناظری
تصنیف با من صنما
05:58
177
ارکستر و آواز - شهرام ناظری
ارکستر و آواز
09:48
178
تصنیف من چرا دل به تو دادم - شهرام ناظری
تصنیف من چرا دل به تو دادم
04:56
179
آواز همراه با سنتور و نی - شهرام ناظری
آواز همراه با سنتور و نی
04:06
180
ارکستر و آواز - شهرام ناظری
ارکستر و آواز
14:37
181
تصنیف با من صنما ( تکرار ) - شهرام ناظری
تصنیف با من صنما ( تکرار )
05:59
182
قطعه بدون کلام - شهرام ناظری
قطعه بدون کلام
02:25
183
به جهان خرم از آنم - شهرام ناظری
به جهان خرم از آنم
04:34
184
کیش مهر - شهرام ناظری
کیش