استاد مشکاتیان

استاد مشکاتیان

1 دنبال کننده114 آهنگ (07:54:52)
#عنوان
2
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)
14:57
26
تصنیف سرو آزاد - پرویز مشکاتیان
تصنیف سرو آزاد
08:40
28
عشاق،فرود به دشتی - پرویز مشکاتیان
عشاق،فرود به دشتی
04:05
29
دوبیتی و دو ضربی دشتی - پرویز مشکاتیان
دوبیتی و دو ضربی دشتی
03:45
30
مقدمه بیات ترک - پرویز مشکاتیان
مقدمه بیات ترک
05:22
31
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2
03:40
32
03:09
33
05:46
34
چهار مضراب همایون 1 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب همایون 1
04:26
35
بیداد،راجه،عشاق،فرود،لیلی و مجنون - پرویز مشکاتیان
بیداد،راجه،عشاق،فرود،لیلی و مجنون
09:39
36
چهار مضراب همایون 2 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب همایون 2
03:37
37
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1
01:10
38
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2
02:29
39
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3
01:43
40
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4
02:19
41
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5
00:46
42
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6
01:41
43
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7
02:21
44
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1
00:55
45
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2
01:19
46
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3
01:04
47
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4
06:01
48
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5
03:51
49
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1
02:13
50
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2
01:15
51
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3
02:17
52
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4
01:35
53
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5
02:11
54
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1
02:03
55
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2
05:52
56
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3
01:08
57
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4
05:08
58
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5
01:45
59
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6
10:53
73
02:33
75
03:59
76
گریلی شستی و هشتری - پرویز مشکاتیان
گریلی شستی و هشتری
02:08
77
02:10
79
02:22
81
02:35
83
03:27
87
قطعاتی در آواز حسینی - پرویز مشکاتیان
قطعاتی در آواز حسینی
04:14
89
انتظار و تصنیف ای عاشقان - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
انتظار و تصنیف ای عاشقان
09:14
95
تصنیف بیا تا گل برافشانیم - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف بیا تا گل برافشانیم
03:22
100
04:11
103
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
105
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
109
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
112
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام