ناصر

ناصر

0 دنبال کننده369 آهنگ (30:15:31)
#عنوان
1
11:34
2
09:59
3
09:44
4
10:30
5
08:17
7
08:35
8
07:39
9
دستگاه چهارگاه - احمد عبادی
دستگاه چهارگاه
12:03
10
10:42
11
آواز بیات اصفهان - احمد عبادی
آواز بیات اصفهان
07:02
12
09:58
13
دستگاه راست پنجگاه - احمد عبادی
دستگاه راست پنجگاه
13:15
14
11:29
16
12:42
18
11:22
29
زابل و ورود به شور و ابوعطا - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
زابل و ورود به شور و ابوعطا
05:48
31
مخالف، نغمه ی مخالف، دو ضربی مخالف - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
مخالف، نغمه ی مخالف، دو ضربی مخالف
06:12
32
03:39
34
چهارمضراب زنگ شتر - بهاره فیاضی و گهرناز مسائلی
چهارمضراب زنگ شتر
03:03
35
14:42
36
19:06
37
دشتی (جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی) - علی اصغر شاه زیدی
دشتی (جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی)
10:57
38
بیات اصفهان (مولانا) - علی اصغر شاه زیدی
بیات اصفهان (مولانا)
12:54
39
شور دشتی (حسینقلی مستعان،سعدی،مولانا) - علی اصغر شاه زیدی
شور دشتی (حسینقلی مستعان،سعدی،مولانا)
12:55
40
00:40
44
05:20
45
07:23
48
تکنوازی سه تار (بداهه) - علی مومنیان
تکنوازی سه تار (بداهه)
01:56
49
تکنوازی دو تار (بداهه) - علی مومنیان
تکنوازی دو تار (بداهه)
02:26
50
آواز سوز و گداز - علی کریمی
آواز سوز و گداز
03:24
51
دو نوازی تار و پیانو ۱ - محسن شاهرودی
دو نوازی تار و پیانو ۱
01:21
52
دو نوازی تار و پیانو ۲ - محسن شاهرودی
دو نوازی تار و پیانو ۲
04:41
53
بداهه نوازی نی - محسن شاهرودی
بداهه نوازی نی
01:22
54
قطعه مضراب حلقه ای - مرتضی فلاحتی
قطعه مضراب حلقه ای
03:19
55
دونوازی سه تار و کوزه در مایه بیات ترک - مرتضی فلاحتی
دونوازی سه تار و کوزه در مایه بیات ترک
04:34
56
چهار مضراب بیات ترک - حسین کاظمیان
چهار مضراب بیات ترک
03:30
58
05:42
59
ساز و آواز سرو سیمین - حسین کاظمیان
ساز و آواز سرو سیمین
07:44
60
تصنیف یارا (تنظیم جدید) - حسین کاظمیان
تصنیف یارا (تنظیم جدید)
05:54
61
چهار مضراب بیات ترک - حسین کاظمیان
چهار مضراب بیات ترک
03:30
62
تصنیف مهر مه رویان - حسین کاظمیان
تصنیف مهر مه رویان
03:14
63
تصنیف پادشه خوبان - حسین کاظمیان
تصنیف پادشه خوبان
03:56
64
05:00
65
05:01
66
ساز و آواز در پناه یادها - حسین کاظمیان
ساز و آواز در پناه یادها
09:48
67
تصنیف از یاد رفته (با الهام از ساقی نامه) - حسین کاظمیان
تصنیف از یاد رفته (با الهام از ساقی نامه)
05:42
68
ساز و آواز
ساز و آواز "شور، درآمد خارا"
04:43
69
ساز و آواز
ساز و آواز "درآمد ترک"
03:04
70
ساز و آواز
ساز و آواز "شهناز، قرچه"
04:05
71
ساز و آواز
ساز و آواز "رضوی"
02:20
72
ساز و آواز
ساز و آواز "حسینی؛ دوبیتی، بزرگ و کوچک"
06:12
73
ساز و آواز
ساز و آواز "فرود"
01:22
74
آواز با همراهی ساز سنتور و کمانچه (آواز بیات اصفهان) - علی اصغر بهمنی
آواز با همراهی ساز سنتور و کمانچه (آواز بیات اصفهان)
17:06
75
آواز بیات کرد با همراهی تار (آواز دشتی و بیات ترک) - علی اصغر بهمنی
آواز بیات کرد با همراهی تار (آواز دشتی و بیات ترک)
07:43
76
آواز با همراهی سه تار (آواز دشتی و بیات ترک) - علی اصغر بهمنی
آواز با همراهی سه تار (آواز دشتی و بیات ترک)
10:22
83
از خون جوانان وطن - فردین کریم خاوری
از خون جوانان وطن
04:30
84
رحم ای خدای دادگر - فردین کریم خاوری
رحم ای خدای دادگر
04:12
90
بیات شیراز - حسین مهرانی
بیات شیراز
02:22
141
راه بی نهایت (علی اصغر شاه زیدی) - محسن جلیلی
راه بی نهایت (علی اصغر شاه زیدی)
10:34
142
خلوتگه خورشید (مظفر شفیعی) - محسن جلیلی
خلوتگه خورشید (مظفر شفیعی)
09:18
143
02:31
145
چهارمضراب بر اساس حالت رنگ، چرخش تا گوشه های شکسته و دلکش - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
چهارمضراب بر اساس حالت رنگ، چرخش تا گوشه های شکسته و دلکش
08:16
147
درآمد چهارگاه بر اساس زنگ شتر - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
درآمد چهارگاه بر اساس زنگ شتر
03:21
148
05:47
149
بر اساس زابل و مثنوی - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
بر اساس زابل و مثنوی
03:24
150
چهارمضراب دورگردانی در مخالف و مویه و حصار - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
چهارمضراب دورگردانی در مخالف و مویه و حصار
05:23
154
چهارمضراب در نیشابورک و عراق و فرود - شهرام میرجلالی و رضا  ترشیزی
چهارمضراب در نیشابورک و عراق و فرود
06:48
155
05:16
156
03:43
157
00:58
158
ضربی سیخی (آواز ابوعطا) - علی قمصری
ضربی سیخی (آواز ابوعطا)
05:16
159
ضربی شور (آواز ابوعطا) - علی قمصری
ضربی شور (آواز ابوعطا)
04:54
160
حجاز و ورود به نوا (آواز ابوعطا) - علی قمصری
حجاز و ورود به نوا (آواز ابوعطا)
02:01
161
ضربی نوا و ابوعطا (آواز ابوعطا) - علی قمصری
ضربی نوا و ابوعطا (آواز ابوعطا)
04:57
162
شور پریشانی (آواز ابوعطا) - علی قمصری
شور پریشانی (آواز ابوعطا)
04:35
163
04:06
164
قطعه دَستمستی (آواز افشاری) - علی قمصری
قطعه دَستمستی (آواز افشاری)
02:33
170
03:49
174
پیش درآمد سه گاه (جنگ) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
پیش درآمد سه گاه (جنگ)
02:07
175
بداهه نوازی کمانچه (درآمد) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
بداهه نوازی کمانچه (درآمد)
01:08
177
بداهه نوازی کمانچه (زابل) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
بداهه نوازی کمانچه (زابل)
01:45
179
بداهه نوازی کمانچه (مخالف و فرود) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
بداهه نوازی کمانچه (مخالف و فرود)
04:00
181
03:41
182
11:45
186
پیش درآمد راک (کرشمه) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
پیش درآمد راک (کرشمه)
04:54
187
03:52
189
05:29
191
03:48
192
تقسیم عود، نی و کمانچه - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تقسیم عود، نی و کمانچه
01:24
196
05:48
197
11:59
199