اموزش موسیقی

اموزش موسیقی

0 دنبال کننده625 آهنگ (16:19:36)
#عنوان
1
درس سی و یک: جَغَتایی - سامان ضرابی
درس سی و یک: جَغَتایی
02:38
3
درس سی و سه: حربی - سامان ضرابی
درس سی و سه: حربی
02:15
4
درس سی و چهار: چهارمضراب سه گاه - سامان ضرابی
درس سی و چهار: چهارمضراب سه گاه
04:45
5
درس سی و پنج: رقص چوپی - سامان ضرابی
درس سی و پنج: رقص چوپی
03:23
6
درس سی و شش: ضربی ترک - سامان ضرابی
درس سی و شش: ضربی ترک
02:37
7
درس سی و هفت: تصنیف «پادشاه خوبان» - سامان ضرابی
درس سی و هفت: تصنیف «پادشاه خوبان»
02:18
8
درس سی و هشت: تریوله - سامان ضرابی
درس سی و هشت: تریوله
03:07
11
02:09
12
04:19
13
05:00
14
01:05
15
01:57
16
02:34
17
01:13
18
01:40
19
01:47
21
00:50
22
00:49
23
01:03
24
درس پنجاه و چهار - سامان ضرابی
درس پنجاه و چهار
02:22
29
درس پنجم: قطعه ی سه ضربی - سامان ضرابی
درس پنجم: قطعه ی سه ضربی
02:16
32
درس هشتم: ترانه ی «جونی جونی» - سامان ضرابی
درس هشتم: ترانه ی «جونی جونی»
01:55
35
درس یازدهم: مضراب جفت - سامان ضرابی
درس یازدهم: مضراب جفت
01:06
36
درس دوازدهم: مضراب جفت - سامان ضرابی
درس دوازدهم: مضراب جفت
01:18
37
درس سیزدهم: نصیرخانی - سامان ضرابی
درس سیزدهم: نصیرخانی
01:49
38
درس چهاردهم: دوبل نت ها - سامان ضرابی
درس چهاردهم: دوبل نت ها
01:43
39
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین» - سامان ضرابی
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین»
02:01
40
درس شانزده: در قفس - سامان ضرابی
درس شانزده: در قفس
01:25
45
درس بیست و یک: ترانه ی «گل گندم» - سامان ضرابی
درس بیست و یک: ترانه ی «گل گندم»
02:40
46
درس بیست و دو: زنگ شتر - سامان ضرابی
درس بیست و دو: زنگ شتر
03:03
47
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک - سامان ضرابی
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک
03:50
48
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1 - سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1
01:01
49
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2 - سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2
01:16
50
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3 - سامان ضرابی
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3
01:03
51
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی - سامان ضرابی
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی
03:05
52
درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا - سامان ضرابی
درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا
04:30
53
درس بیست و هفت: شهر آشوب - سامان ضرابی
درس بیست و هفت: شهر آشوب
03:05
54
درس بیست و هشت: زرد ملیجه - سامان ضرابی
درس بیست و هشت: زرد ملیجه
03:31
55
06:25
56
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک» - سامان ضرابی
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک»
01:46
57
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
58
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:26
70
03:13
71
00:59
72
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه)
04:50
73
01:16
75
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
76
01:21
80
01:22
92
02:05
97
00:59
103
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور)
02:51
106
01:30
108
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور)
04:15
114
01:20
120
01:30
127
01:16
150
00:42
159
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه)
02:50
163
00:57
194