ویولن استاد خالقی (کتاب دوم) - پریسا بدیعی

ویولن استاد خالقی (کتاب دوم)

#عنوان
1
درس 116 - پریسا بدیعی
درس 116
01:52
2
درس 117 - پریسا بدیعی
درس 117
01:32
3
درس 118 - پریسا بدیعی
درس 118
01:34
4
درس 119 - پریسا بدیعی
درس 119
00:44
5
درس 120 - پریسا بدیعی
درس 120
01:31
6
درس 121 - پریسا بدیعی
درس 121
01:10
7
درس 122 - پریسا بدیعی
درس 122
01:10
8
درس 123 - پریسا بدیعی
درس 123
00:59
9
درس 124 - پریسا بدیعی
درس 124
01:11
10
درس 125 - پریسا بدیعی
درس 125
00:49
11
درس 126 - پریسا بدیعی
درس 126
00:51
12
درس 127 - پریسا بدیعی
درس 127
00:26
13
درس 128 - پریسا بدیعی
درس 128
01:16
14
درس 129 - پریسا بدیعی
درس 129
00:59
15
درس 130 - پریسا بدیعی
درس 130
00:40
16
درس 131 - پریسا بدیعی
درس 131
01:05
17
درس 132 - پریسا بدیعی
درس 132
01:02
18
درس 133 - پریسا بدیعی
درس 133
01:08
19
درس 134 - پریسا بدیعی
درس 134
01:36
20
درس 135 - پریسا بدیعی
درس 135
01:20
21
درس 136 - پریسا بدیعی
درس 136
01:17
22
درس 137 - پریسا بدیعی
درس 137
01:00
23
درس 138 - پریسا بدیعی
درس 138
00:32
24
درس 139 - پریسا بدیعی
درس 139
01:18
25
درس 140 - پریسا بدیعی
درس 140
02:31
26
درس 141 - پریسا بدیعی
درس 141
00:55
27
درس 142 - پریسا بدیعی
درس 142
00:41
28
درس 143 - پریسا بدیعی
درس 143
00:23
29
درس 144 - پریسا بدیعی
درس 144
00:53
30
درس 145 - پریسا بدیعی
درس 145
01:33
31
درس 146 - پریسا بدیعی
درس 146
01:56
32
درس 147 - پریسا بدیعی
درس 147
01:18
33
درس 148 - پریسا بدیعی
درس 148
00:30
34
درس 149 - پریسا بدیعی
درس 149
00:44
35
درس 150 - پریسا بدیعی
درس 150
01:20
36
درس 151 - پریسا بدیعی
درس 151
01:16
37
درس 152 - پریسا بدیعی
درس 152
00:15
38
درس 153 - پریسا بدیعی
درس 153
01:21
39
درس 154 - پریسا بدیعی
درس 154
01:01
40
درس 155 - پریسا بدیعی
درس 155
00:19
41
درس 156 - پریسا بدیعی
درس 156
00:24
42
درس 157 - پریسا بدیعی
درس 157
00:33
43
درس 158 - پریسا بدیعی
درس 158
00:21
44
درس 159 - پریسا بدیعی
درس 159
00:36
45
درس 160 - پریسا بدیعی
درس 160
02:27
46
درس 161 - پریسا بدیعی
درس 161
00:46
47
درس 162 - پریسا بدیعی
درس 162
01:22
48
درس 163 - پریسا بدیعی
درس 163
02:00
49
درس 164 - پریسا بدیعی
درس 164
01:16
50
درس 165 - پریسا بدیعی
درس 165
02:26
51
درس 166 - پریسا بدیعی
درس 166
01:16
52
درس 167 - پریسا بدیعی
درس 167
01:30
53
درس 168 - پریسا بدیعی
درس 168
01:38
54
درس 169 - پریسا بدیعی
درس 169
01:36
55
درس 170 - پریسا بدیعی
درس 170
00:59
56
درس 171 - پریسا بدیعی
درس 171
01:51
57
درس 172 - پریسا بدیعی
درس 172
02:40
58
درس 173 - پریسا بدیعی
درس 173
01:08
59
درس 174 - پریسا بدیعی
درس 174
03:04
60
درس 175 - پریسا بدیعی
درس 175
02:16
61
درس 176 - پریسا بدیعی
درس 176
01:22
62
درس 177 - پریسا بدیعی
درس 177
01:16
63
درس 178 - پریسا بدیعی
درس 178
06:38
64
درس 179 - پریسا بدیعی
درس 179
00:22
65
درس 180 - پریسا بدیعی
درس 180
01:38
66
درس 181 - پریسا بدیعی
درس 181
00:26
67
درس 182 - پریسا بدیعی
درس 182
00:24
68
درس 183 - پریسا بدیعی
درس 183
00:32
69
درس 184 - پریسا بدیعی
درس 184
00:32
70
درس 185 - پریسا بدیعی
درس 185
00:38
71
درس 186 - پریسا بدیعی
درس 186
01:16
72
درس 187 - پریسا بدیعی
درس 187
01:00
73
درس 188 - پریسا بدیعی
درس 188
01:11
74
درس 189 - پریسا بدیعی
درس 189
01:48
75
درس 190 - پریسا بدیعی
درس 190
00:43
76
درس 191 - پریسا بدیعی
درس 191
01:21
77
درس 192 - پریسا بدیعی
درس 192
01:16
78
درس 193 - پریسا بدیعی
درس 193
02:32
79
درس 194 - پریسا بدیعی
درس 194
01:10
80
درس 195 - پریسا بدیعی
درس 195
00:19
81
درس 196 - پریسا بدیعی
درس 196
01:40
82
درس 197 - پریسا بدیعی
درس 197
01:21
83
درس 198 - پریسا بدیعی
درس 198
02:04
84
درس 199 - پریسا بدیعی
درس 199
01:09
85
درس 200 - پریسا بدیعی
درس 200
02:16
86
درس 201 - پریسا بدیعی
درس 201
01:41
87
درس 202 - پریسا بدیعی
درس 202
00:43
88
درس 203 - پریسا بدیعی
درس 203
02:46
89
درس 204 - پریسا بدیعی
درس 204
01:25
90
درس 205 - پریسا بدیعی
درس 205
01:47
91
درس 206 - پریسا بدیعی
درس 206
02:14
© شرکت آوای همنواز
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام