ویولن استاد خالقی (کتاب سوم - قسمت دوم) - پریسا بدیعی

ویولن استاد خالقی (کتاب سوم - قسمت دوم)

#عنوان
1
درس 249 - پریسا بدیعی
درس 249
00:41
2
درس 250 - پریسا بدیعی
درس 250
02:55
3
درس 251 - پریسا بدیعی
درس 251
03:37
4
درس 252 - پریسا بدیعی
درس 252
02:12
5
درس 253 - پریسا بدیعی
درس 253
02:18
6
درس 254 - پریسا بدیعی
درس 254
00:22
7
درس 255 - پریسا بدیعی
درس 255
02:01
8
درس 256 - پریسا بدیعی
درس 256
01:33
9
درس 257 - پریسا بدیعی
درس 257
01:23
10
درس 258 - پریسا بدیعی
درس 258
02:24
11
درس 258 - a0 - پریسا بدیعی
درس 258 - a0
00:24
12
درس 258 - a1 - پریسا بدیعی
درس 258 - a1
00:23
13
درس 258 - a2 - پریسا بدیعی
درس 258 - a2
00:23
14
درس 258 - a3 - پریسا بدیعی
درس 258 - a3
00:23
15
درس 258 - a4 - پریسا بدیعی
درس 258 - a4
00:23
16
درس 258 - a5 - پریسا بدیعی
درس 258 - a5
00:23
17
درس 258 - b0 - پریسا بدیعی
درس 258 - b0
00:23
18
درس 258 - b1 - پریسا بدیعی
درس 258 - b1
00:23
19
درس 258 - b2 - پریسا بدیعی
درس 258 - b2
00:23
20
درس 258 - b3 - پریسا بدیعی
درس 258 - b3
00:23
21
درس 258 - b4 - پریسا بدیعی
درس 258 - b4
00:23
22
درس 258 - b5 - پریسا بدیعی
درس 258 - b5
00:23
23
درس 259 - پریسا بدیعی
درس 259
05:48
24
درس 260 - پریسا بدیعی
درس 260
05:40
25
درس 261 - پریسا بدیعی
درس 261
04:07
26
درس 262 - پریسا بدیعی
درس 262
01:42
27
درس 263 - پریسا بدیعی
درس 263
03:04
28
درس 264 - پریسا بدیعی
درس 264
02:30
29
درس 265 - a - پریسا بدیعی
درس 265 - a
02:31
30
درس 265 - 1 - پریسا بدیعی
درس 265 - 1
02:08
31
درس 265 - 2 - پریسا بدیعی
درس 265 - 2
00:08
32
درس 265 - 3 - پریسا بدیعی
درس 265 - 3
00:08
33
درس 265 - 4 - پریسا بدیعی
درس 265 - 4
00:08
34
درس 265 - 5 - پریسا بدیعی
درس 265 - 5
00:08
35
درس 265 - 6 - پریسا بدیعی
درس 265 - 6
00:07
36
درس 265 - 7 - پریسا بدیعی
درس 265 - 7
00:08
37
درس 265 - 8 - پریسا بدیعی
درس 265 - 8
00:08
38
درس 265 - 9 - پریسا بدیعی
درس 265 - 9
00:08
39
درس 265 - 10 - پریسا بدیعی
درس 265 - 10
00:08
40
درس 265 - 11 - پریسا بدیعی
درس 265 - 11
00:08
41
درس 265 - 12 - پریسا بدیعی
درس 265 - 12
00:08
42
درس 266 - پریسا بدیعی
درس 266
02:20
43
درس 267 - 1 - پریسا بدیعی
درس 267 - 1
02:24
44
درس 267 - 2 - پریسا بدیعی
درس 267 - 2
00:10
45
درس 267 - 3 - پریسا بدیعی
درس 267 - 3
00:10
46
درس 267 - 4 - پریسا بدیعی
درس 267 - 4
00:10
47
درس 267 - 5 - پریسا بدیعی
درس 267 - 5
00:10
48
درس 267 - 6 - پریسا بدیعی
درس 267 - 6
00:10
49
درس 267 - 7 - پریسا بدیعی
درس 267 - 7
00:10
50
درس 267 - 8 - پریسا بدیعی
درس 267 - 8
00:10
51
درس 267 - 9 - پریسا بدیعی
درس 267 - 9
00:10
52
درس 267 - 10 - پریسا بدیعی
درس 267 - 10
00:10
53
درس 267 - 11 - پریسا بدیعی
درس 267 - 11
00:10
54
درس 267 - 12 - پریسا بدیعی
درس 267 - 12
00:10
55
درس 268 - a - پریسا بدیعی
درس 268 - a
03:59
56
درس 268 - b - پریسا بدیعی
درس 268 - b
03:59
57
درس 268 - c - پریسا بدیعی
درس 268 - c
03:59
58
درس 269 - a - پریسا بدیعی
درس 269 - a
01:16
59
درس 269 - b - پریسا بدیعی
درس 269 - b
01:16
© شرکت آوای همنواز
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام