دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا (لوح ششم) - ابوالحسن صبا

دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا (لوح ششم)

#عنوان
1
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
2
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:26
3
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
01:29
4
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
01:14
5
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
6
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
7
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
01:32
8
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه)
00:49
9
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
10
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
01:42
11
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:35
12
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
13
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
02:00
14
بیات عجم - قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
بیات عجم - قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
03:13
15
مبرقع - سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
مبرقع - سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:59
16
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه)
04:50
17
کرشمه - زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
کرشمه - زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
18
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
19
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
20
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:21
21
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
22
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
23
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:45
24
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه)
01:22
25
راک (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
راک (دستگاه راست پنجگاه)
05:17
26
چهار مضراب ابوعطا (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب ابوعطا (آواز ابوعطا)
01:26
27
آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
آواز ابوعطا (آواز ابوعطا)
03:45
28
سَیَخی (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
سَیَخی (آواز ابوعطا)
01:17
29
سه مضراب (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
سه مضراب (آواز ابوعطا)
00:13
30
فرود ضربی (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
فرود ضربی (آواز ابوعطا)
00:25
31
حجاز (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
حجاز (آواز ابوعطا)
03:01
32
چهار مضراب حجاز (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب حجاز (آواز ابوعطا)
00:54
33
گبری (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
گبری (آواز ابوعطا)
02:00
34
مثنوی گبری (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
مثنوی گبری (آواز ابوعطا)
01:18
35
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)
01:35
36
چهار باغ یا چهار پاره (آواز ابوعطا) - ابوالحسن صبا
چهار باغ یا چهار پاره (آواز ابوعطا)
02:05
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام