دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا (لوح اول) - ابوالحسن صبا

دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا (لوح اول)

#عنوان
1
چهار مضراب شور (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شور (دستگاه شور)
01:40
2
درآمد خارا (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:39
3
درآمد شور (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد شور (دستگاه شور)
01:30
4
درآمد دوم شور (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد دوم شور (دستگاه شور)
00:44
5
درآمد سوم (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد سوم (دستگاه شور)
00:55
6
درآمد رهاوی (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد رهاوی (دستگاه شور)
00:45
7
گریلی (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
گریلی (دستگاه شور)
00:56
8
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور)
00:53
9
شهناز (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
شهناز (دستگاه شور)
00:49
10
قَرَچه (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
قَرَچه (دستگاه شور)
01:08
11
نغمه (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه شور)
01:03
12
رضوی (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
رضوی (دستگاه شور)
01:40
13
حسینی، ضربی حسینی (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
حسینی، ضربی حسینی (دستگاه شور)
03:01
14
دوبیتی (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
دوبیتی (دستگاه شور)
00:47
15
خارا (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
خارا (دستگاه شور)
00:42
16
قَجَر (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
قَجَر (دستگاه شور)
00:34
17
فرود به شور (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
فرود به شور (دستگاه شور)
00:53
18
چهار مضراب (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (دستگاه نوا)
00:51
19
درآمد اول (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه نوا)
01:14
20
درآمد دوم (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه نوا)
01:20
21
بیات راجع (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
بیات راجع (دستگاه نوا)
02:39
22
گَوِشت (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
گَوِشت (دستگاه نوا)
00:30
23
نیشابورک (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
نیشابورک (دستگاه نوا)
02:06
24
نهفت (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
نهفت (دستگاه نوا)
02:08
25
مسیحی (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
مسیحی (دستگاه نوا)
00:51
26
حسینی (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
حسینی (دستگاه نوا)
00:55
27
بوسیلک (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
بوسیلک (دستگاه نوا)
00:38
28
نیریز (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
نیریز (دستگاه نوا)
01:55
29
گردانیه (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
گردانیه (دستگاه نوا)
01:03
30
نغمه (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
نغمه (دستگاه نوا)
01:26
31
عشاق گوشه عراق (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
عشاق گوشه عراق (دستگاه نوا)
01:38
32
حزین (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
حزین (دستگاه نوا)
01:17
33
عشیران (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
عشیران (دستگاه نوا)
00:53
34
مَجلسی (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
مَجلسی (دستگاه نوا)
00:31
35
خجسته (دستگاه نوا) - ابوالحسن صبا
خجسته (دستگاه نوا)
02:19
© چهارباغ بانگ
3.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام