دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا (لوح پنجم) - ابوالحسن صبا

دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا (لوح پنجم)

#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:44
2
چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور)
01:35
3
درآمد دوم (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
01:25
4
گشایش (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
گشایش (دستگاه ماهور)
01:48
5
خوارزمی مجلس افروز (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
خوارزمی مجلس افروز (دستگاه ماهور)
00:59
6
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
05:27
7
طوسی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
طوسی (دستگاه ماهور)
01:50
8
فیلی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
فیلی (دستگاه ماهور)
01:06
9
زیر افکن (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
زیر افکن (دستگاه ماهور)
00:51
10
میرزایی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
میرزایی (دستگاه ماهور)
00:34
11
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور)
02:51
12
شکسته (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
شکسته (دستگاه ماهور)
02:41
13
دلکش (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
دلکش (دستگاه ماهور)
03:07
14
خاوران و طرب انگیز (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
خاوران و طرب انگیز (دستگاه ماهور)
01:30
15
ضربی خاوران (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
ضربی خاوران (دستگاه ماهور)
00:26
16
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور)
04:15
17
کرشمه، زنگوله (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
کرشمه، زنگوله (دستگاه ماهور)
00:47
18
راک (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
راک (دستگاه ماهور)
03:41
19
صغیر راک (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
صغیر راک (دستگاه ماهور)
01:53
20
مثنوی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
مثنوی (دستگاه ماهور)
03:00
21
ساقی نامه (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
ساقی نامه (دستگاه ماهور)
02:28
22
چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
01:20
23
آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
02:21
24
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه)
01:34
25
زابل (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:42
26
حصار (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
حصار (دستگاه چهارگاه)
00:52
27
زنگوله (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:18
28
چهار مضراب حصار (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب حصار (دستگاه چهارگاه)
01:30
29
مخالف (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:37
30
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:46
31
زنگ شتر قدیم (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
زنگ شتر قدیم (دستگاه چهارگاه)
00:44
32
فرود (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
فرود (دستگاه چهارگاه)
00:29
33
منصوری (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:33
34
ضربی خاتمه (دستگاه چهارگاه) - ابوالحسن صبا
ضربی خاتمه (دستگاه چهارگاه)
00:37
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام