نوای مهر

نوای مهر

توسط ali salehi
2 دنبال کننده466 آهنگ (19:31:15)
#عنوان
2
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور)
03:06
9
01:18
11
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور) - همایون خرم
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور)
03:59
15
01:49
16
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا)
10:38
17
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا)
03:20
23
00:54
25
03:13
26
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا - همایون خرم
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا
03:09
29
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه ضربی: شکوه ها (دستگاه شور)
03:06
36
01:18
38
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور) - همایون خرم
گوشه حسینی، کرشمه (دستگاه شور)
03:59
42
01:49
43
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه ضربی نوای دل (آواز ابوعطا)
10:38
44
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز با کلام و ادامه آواز ابوعطا (آواز ابوعطا)
03:20
50
00:54
52
03:13
53
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا - همایون خرم
آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا
03:09
56
02:14
59
03:24
63
دو بیتی (خدایا سینه ای ده آتش افروز) - همایون خرم
دو بیتی (خدایا سینه ای ده آتش افروز)
01:19
68
آواز با کلام (اشاره به شور) - همایون خرم
آواز با کلام (اشاره به شور)
04:48
69
قطعه ضربی فراز و فرود - همایون خرم
قطعه ضربی فراز و فرود
04:00
94
سخنان استاد خرم در مورد انگیزه ضبط این اثر - همایون خرم
سخنان استاد خرم در مورد انگیزه ضبط این اثر
03:31
95
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور) - همایون خرم
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور)
06:07
119
سخنان استاد خرم در مورد انگیزه ضبط این اثر - همایون خرم
سخنان استاد خرم در مورد انگیزه ضبط این اثر
03:31
120
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور) - همایون خرم
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور)
06:07
122
02:14
125
03:24
127
04:55
129
دو بیتی (خدایا سینه ای ده آتش افروز) - همایون خرم
دو بیتی (خدایا سینه ای ده آتش افروز)
01:19
134
آواز با کلام (اشاره به شور) - همایون خرم
آواز با کلام (اشاره به شور)
04:48
135
قطعه ضربی فراز و فرود - همایون خرم
قطعه ضربی فراز و فرود
04:00
164
آواز با شعر بحالت راجه(دستگاه همایون) - همایون خرم
آواز با شعر بحالت راجه(دستگاه همایون)
03:16
172
قطعه مهربان، آواز با شعر 1 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه مهربان، آواز با شعر 1 (آواز بیات ترک)
04:49
173
قطعه مهربان، آواز با شعر 2 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه مهربان، آواز با شعر 2 (آواز بیات ترک)
00:59
176
قطعه چابک، جامه دران 1 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه چابک، جامه دران 1 (آواز بیات ترک)
03:06
177
قطعه چابک، جامه دران 2 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه چابک، جامه دران 2 (آواز بیات ترک)
01:09
178
03:53
179
00:25
187
08:45
191
قطعه پرواز، چهار مضراب،اشاره به شور (آواز دشتی) - همایون خرم
قطعه پرواز، چهار مضراب،اشاره به شور (آواز دشتی)
03:29
192