ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 5 - حسین علیزاده
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 5

سنتیفروردین 138662 آهنگ (01:11:20)
#عنوان
1
چهارمضراب (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه نوا)
00:50
2
درآمد اول (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
درآمد اول (دستگاه نوا)
01:08
3
درآمد دوم (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
درآمد دوم (دستگاه نوا)
01:50
4
کرشمه (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
کرشمه (دستگاه نوا)
01:03
5
گردانیه (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
گردانیه (دستگاه نوا)
01:19
6
نغمه (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
نغمه (دستگاه نوا)
01:30
7
بیات راجه (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
بیات راجه (دستگاه نوا)
00:46
8
حزین (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
حزین (دستگاه نوا)
01:03
9
عشاق (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
عشاق (دستگاه نوا)
01:35
10
نهفت (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
نهفت (دستگاه نوا)
00:45
11
گَوِشت (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
گَوِشت (دستگاه نوا)
00:39
12
عشیران (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
عشیران (دستگاه نوا)
00:36
13
نیشابورک (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
نیشابورک (دستگاه نوا)
01:37
14
مَجُسلی (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
مَجُسلی (دستگاه نوا)
00:23
15
خجسته (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
خجسته (دستگاه نوا)
01:43
16
ملک حسین (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
ملک حسین (دستگاه نوا)
00:59
17
حسین (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
حسین (دستگاه نوا)
01:09
18
بوسَیلک (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
بوسَیلک (دستگاه نوا)
01:09
19
نیریز (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
نیریز (دستگاه نوا)
01:23
20
ضربی نوا (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
ضربی نوا (دستگاه نوا)
01:11
21
رنگ نوا (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
رنگ نوا (دستگاه نوا)
02:18
22
رنگ نستاری (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
رنگ نستاری (دستگاه نوا)
04:36
23
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
01:57
24
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه)
01:45
25
زنگوله ی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
زنگوله ی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:25
26
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
27
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه)
01:01
28
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
29
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
30
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:58
31
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
02:04
32
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
00:55
33
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
34
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
01:03
35
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
36
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
00:35
37
مُبَرقَع (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
مُبَرقَع (دستگاه راست پنجگاه)
01:13
38
طَرز (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
طَرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:49
39
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
40
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:59
41
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
42
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
01:14
43
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:13
44
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:24
45
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:13
46
نفیر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:28
47
فرنگ (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
فرنگ (دستگاه راست پنجگاه)
01:19
48
ادامه گوشه های مشترک 1 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
49
ادامه گوشه های مشترک 2 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
50
ادامه گوشه های مشترک 3 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 3 (دستگاه راست پنجگاه)
01:43
51
ادامه گوشه های مشترک 4 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 4 (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
52
ادامه گوشه های مشترک 5 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 5 (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
53
ادامه گوشه های مشترک 6 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 6 (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
54
ادامه گوشه های مشترک 7 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 7 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
55
ادامه گوشه های مشترک 8 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 8 (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
56
ادامه گوشه های مشترک 9 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 9 (دستگاه راست پنجگاه)
01:18
57
ادامه گوشه های مشترک 10 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 10 (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
58
ادامه گوشه های مشترک 11 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 11 (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
59
ادامه گوشه های مشترک 12 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 12 (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
60
ادامه گوشه های مشترک 13 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 13 (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
61
ادامه گوشه های مشترک 14 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 14 (دستگاه راست پنجگاه)
01:18
62
ادامه گوشه های مشترک 15 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 15 (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©