موسیقی نواحی ایران - هواهای تالشی (13) - آرمین فریدی هفت خوانی

موسیقی نواحی ایران - هواهای تالشی (13)

#عنوان
1
تالشی 1 (شَفتی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 1 (شَفتی هَوا)
01:52
2
تالشی 2 (شَفتی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 2 (شَفتی هَوا)
01:45
3
تالشی 1 (فومنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 1 (فومنی هَوا)
02:05
4
تالشی 2 (فومنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 2 (فومنی هَوا)
01:50
5
تالشی 3 (فومنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 3 (فومنی هَوا)
03:05
6
تالشی 4 (فومنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 4 (فومنی هَوا)
03:00
7
تالشی 1 (ماسالی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 1 (ماسالی هَوا)
03:26
8
تالشی 2 (ماسالی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 2 (ماسالی هَوا)
03:13
9
تالشی 1 (شاندرمنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 1 (شاندرمنی هَوا)
02:34
10
تالشی 2 (شاندرمنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 2 (شاندرمنی هَوا)
02:48
11
تالشی 3 (شاندرمنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 3 (شاندرمنی هَوا)
02:29
12
تالشی 4 (شاندرمنی هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 4 (شاندرمنی هَوا)
03:27
13
تالشی 1 (تالشدولاجَ هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 1 (تالشدولاجَ هَوا)
05:08
14
تالشی 2 (تالشدولاجَ هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 2 (تالشدولاجَ هَوا)
03:29
15
تالشی 3 (تالشدولاجَ هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 3 (تالشدولاجَ هَوا)
02:28
16
تالشی 4 (تالشدولاجَ هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 4 (تالشدولاجَ هَوا)
02:05
17
تالشی 5 (تالشدولاجَ هَوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 5 (تالشدولاجَ هَوا)
02:48
18
لَی لَی، تالشی: سَس ویکَردهَنگ - آرمین فریدی هفت خوانی
لَی لَی، تالشی: سَس ویکَردهَنگ
03:49
19
تالشی 1 (اَسالِمجَ هوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 1 (اَسالِمجَ هوا)
01:30
20
تالشی 2 (اَسالِمجَ هوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 2 (اَسالِمجَ هوا)
04:54
21
تالشی 3 (اَسالِمجَ هوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 3 (اَسالِمجَ هوا)
01:42
22
تالشی 4 (اَسالِمجَ هوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 4 (اَسالِمجَ هوا)
02:24
23
تالشی 5 (اَسالِمجَ هوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی 5 (اَسالِمجَ هوا)
03:04
24
تالشی (کَرگانروجَ هوا) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی (کَرگانروجَ هوا)
02:54
25
ناز: تولارودی هَنگ - آرمین فریدی هفت خوانی
ناز: تولارودی هَنگ
02:39
26
ناز: جو کندانی هَنگ - آرمین فریدی هفت خوانی
ناز: جو کندانی هَنگ
00:59
27
تالشی (آستارا هَوا: لوندویلی هَنگ) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی (آستارا هَوا: لوندویلی هَنگ)
01:00
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام