ردیف صبا

ردیف صبا

توسط مجی
4 دنبال کننده240 آهنگ (07:06:51)
#عنوان
5
00:59
11
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
حصار،ابول-ماهور-صغیر-زسر افکن-میرزایی (دستگاه ماهور)
02:51
14
01:30
16
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور) - ابوالحسن صبا
عراق مُحیر، آشوراوند، اصفهانک، حزین (دستگاه ماهور)
04:15
22
01:20
28
01:30
55
00:13
62
01:16
85
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
86
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:26
98
03:13
99
00:59
100
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه)
04:50
101
01:16
103
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
104
01:21
107
01:45
108
01:22
110
01:26
120
02:05
128
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور)
00:53
156
00:42
165
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه)
02:50
169
00:57
182
00:42
191
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف، آواز مخالف (دستگاه سه گاه)
02:50
195
00:57
198