ویلن رکن الدین مختاری - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند

ویلن رکن الدین مختاری

#عنوان
1
پیش درآمد شور - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
پیش درآمد شور
05:17
2
ضربی شور - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی شور
03:59
3
ضربی دشتی 1 - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی دشتی 1
02:43
4
ضربی دشتی 2 - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی دشتی 2
02:35
5
پیش درآمد بیات ترک - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
پیش درآمد بیات ترک
04:56
6
ضربی بیات ترک - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی بیات ترک
01:59
7
رنگ بیات ترک - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
رنگ بیات ترک
02:26
8
چهار مضراب بیات ترک - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
چهار مضراب بیات ترک
03:11
9
ضربی افشاری - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی افشاری
01:57
10
پیش درآمد سه گاه - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
پیش درآمد سه گاه
11:05
11
ضربی سه گاه - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی سه گاه
03:19
12
پیش درآمد ماهور - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
پیش درآمد ماهور
03:22
13
ضربی ماهور - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
ضربی ماهور
02:42
14
چهارمضراب ماهور - رکن الدین مختاری و نورعلی برومند
چهارمضراب ماهور
06:05
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام