ردیف میرزا عبدالله - برای تار و سه تار ۱ - نورعلی برومند

ردیف میرزا عبدالله - برای تار و سه تار ۱

#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه شور) - نورعلی برومند
درآمد اول (دستگاه شور)
00:42
2
درآمد دوم (دستگاه شور) - نورعلی برومند
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:43
3
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور) - نورعلی برومند
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور)
01:12
4
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) - نورعلی برومند
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب)
00:46
5
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور) - نورعلی برومند
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور)
01:05
6
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - نورعلی برومند
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:43
7
نغمه ی اول (دستگاه شور) - نورعلی برومند
نغمه ی اول (دستگاه شور)
01:31
8
نغمه ی دوم (دستگاه شور) - نورعلی برومند
نغمه ی دوم (دستگاه شور)
01:10
9
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - نورعلی برومند
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:28
10
ملانازی (دستگاه شور) - نورعلی برومند
ملانازی (دستگاه شور)
00:38
11
سلمک (دستگاه شور) - نورعلی برومند
سلمک (دستگاه شور)
00:37
12
گلریز (دستگاه شور) - نورعلی برومند
گلریز (دستگاه شور)
00:30
13
مجلس افروز (دستگاه شور) - نورعلی برومند
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:30
14
عُزّال (دستگاه شور) - نورعلی برومند
عُزّال (دستگاه شور)
00:56
15
صفا (دستگاه شور) - نورعلی برومند
صفا (دستگاه شور)
00:21
16
بزرگ (دستگاه شور) - نورعلی برومند
بزرگ (دستگاه شور)
00:22
17
کوچک (دستگاه شور) - نورعلی برومند
کوچک (دستگاه شور)
00:21
18
دوبیتی (دستگاه شور) - نورعلی برومند
دوبیتی (دستگاه شور)
00:22
19
خارا (دستگاه شور) - نورعلی برومند
خارا (دستگاه شور)
00:25
20
قجر (دستگاه شور) - نورعلی برومند
قجر (دستگاه شور)
00:18
21
فرود (دستگاه شور) - نورعلی برومند
فرود (دستگاه شور)
00:19
22
حزین (دستگاه شور) - نورعلی برومند
حزین (دستگاه شور)
00:43
23
شور پایین دسته (دستگاه شور) - نورعلی برومند
شور پایین دسته (دستگاه شور)
00:20
24
گوشه ی رهاب (دستگاه شور) - نورعلی برومند
گوشه ی رهاب (دستگاه شور)
00:48
25
چهارگوشه (دستگاه شور) - نورعلی برومند
چهارگوشه (دستگاه شور)
02:19
26
مقدمه ی گِرِیلی (دستگاه شور) - نورعلی برومند
مقدمه ی گِرِیلی (دستگاه شور)
01:12
27
رضوی، فرود، حزین (دستگاه شور) - نورعلی برومند
رضوی، فرود، حزین (دستگاه شور)
03:34
28
شهناز (دستگاه شور) - نورعلی برومند
شهناز (دستگاه شور)
00:58
29
قرچه (دستگاه شور) - نورعلی برومند
قرچه (دستگاه شور)
01:09
30
شهناز کُت (عاشق کُش) (دستگاه شور) - نورعلی برومند
شهناز کُت (عاشق کُش) (دستگاه شور)
00:48
31
رنگ اصول (دستگاه شور) - نورعلی برومند
رنگ اصول (دستگاه شور)
03:47
32
گریلی (دستگاه شور) - نورعلی برومند
گریلی (دستگاه شور)
06:47
33
رنگ شهرآشوب (دستگاه شور) - نورعلی برومند
رنگ شهرآشوب (دستگاه شور)
13:55
34
رامکِلی (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
رامکِلی (آواز ابوعطا)
00:58
35
درآمد اول (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
درآمد اول (آواز ابوعطا)
01:36
36
سیخی (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
سیخی (آواز ابوعطا)
01:38
37
حجاز (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
حجاز (آواز ابوعطا)
00:56
38
بسته نگار (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
بسته نگار (آواز ابوعطا)
00:56
39
یقولونَ (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
یقولونَ (آواز ابوعطا)
00:48
40
چهارپاره (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
چهارپاره (آواز ابوعطا)
02:30
41
گبری (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
گبری (آواز ابوعطا)
01:31
42
غم انگیز (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
غم انگیز (آواز ابوعطا)
00:45
43
گیلگی (آواز ابوعطا) - نورعلی برومند
گیلگی (آواز ابوعطا)
02:52
44
درآمد (آواز دشتی) - نورعلی برومند
درآمد (آواز دشتی)
01:08
45
اوج 1 (آواز دشتی) - نورعلی برومند
اوج 1 (آواز دشتی)
00:56
46
بیدگانی (آواز دشتی) - نورعلی برومند
بیدگانی (آواز دشتی)
00:56
47
حاجیانی (آواز دشتی) - نورعلی برومند
حاجیانی (آواز دشتی)
01:00
48
اوج 2 (آواز دشتی) - نورعلی برومند
اوج 2 (آواز دشتی)
01:09
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام