ردیف میرزا عبدالله - برای تار و سه تار ۲ - نورعلی برومند

ردیف میرزا عبدالله - برای تار و سه تار ۲

#عنوان
1
درآمد اول (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:29
2
دوگاه (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:10
3
فرود 1 (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
فرود 1 (آواز بیات ترک)
00:34
4
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:24
5
کرشمه (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
کرشمه (آواز بیات ترک)
00:20
6
فرود 2 (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
فرود 2 (آواز بیات ترک)
00:17
7
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
01:17
8
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
00:17
9
فرود 3 (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
فرود 3 (آواز بیات ترک)
00:41
10
بسته نگار (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
بسته نگار (آواز بیات ترک)
00:31
11
زنگوله (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
زنگوله (آواز بیات ترک)
00:17
12
خسروانی (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
خسروانی (آواز بیات ترک)
00:22
13
نغمه (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
نغمه (آواز بیات ترک)
00:33
14
فِیلی (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
فِیلی (آواز بیات ترک)
00:16
15
گوشه ی شکسته (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
گوشه ی شکسته (آواز بیات ترک)
00:30
16
مهربانی (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
مهربانی (آواز بیات ترک)
00:40
17
جامه دران (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
جامه دران (آواز بیات ترک)
00:49
18
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
01:02
19
روح الارواح (آواز بیات ترک) - نورعلی برومند
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:17
20
درآمد اول (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
درآمد اول (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:25
21
درآمد دوم (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
درآمد دوم (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:41
22
بسته نگار (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
بسته نگار (آواز کرد بیات-بیات کرد)
00:21
23
حاجی حسنی (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
حاجی حسنی (آواز کرد بیات-بیات کرد)
00:51
24
درآمد سوم (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
درآمد سوم (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:11
25
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:38
26
قطار (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
قطار (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:48
27
قرایی (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
قرایی (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:30
28
درآمد (آواز افشاری) - نورعلی برومند
درآمد (آواز افشاری)
01:32
29
بسته نگار (آواز افشاری) - نورعلی برومند
بسته نگار (آواز افشاری)
02:06
30
گوشه ی عراق (آواز افشاری) - نورعلی برومند
گوشه ی عراق (آواز افشاری)
01:59
31
چهارمضراب (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
چهارمضراب (دستگاه همایون)
00:55
32
درآمد اول (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:11
33
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:26
34
موالیان (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
موالیان (دستگاه همایون)
01:19
35
چکاوک (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
چکاوک (دستگاه همایون)
01:12
36
طرز (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
طرز (دستگاه همایون)
01:16
37
بیداد (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
بیداد (دستگاه همایون)
02:04
38
بیداد کُت (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
بیداد کُت (دستگاه همایون)
00:25
39
نی داوود (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
نی داوود (دستگاه همایون)
01:46
40
باوی (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
باوی (دستگاه همایون)
01:09
41
سوز و گداز (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
سوز و گداز (دستگاه همایون)
00:55
42
ابوالچپ (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
ابوالچپ (دستگاه همایون)
00:38
43
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:46
44
راوندی (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
راوندی (دستگاه همایون)
00:13
45
نوروز عرب (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
نوروز عرب (دستگاه همایون)
01:02
46
نوروز صبا (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
نوروز صبا (دستگاه همایون)
00:48
47
نوروز خارا (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
نوروز خارا (دستگاه همایون)
00:54
48
نفیر (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
نفیر (دستگاه همایون)
00:25
49
فرنگ و شوشتری گردان (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
فرنگ و شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:01
50
شوشتری (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
شوشتری (دستگاه همایون)
00:46
51
جامه دران (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
جامه دران (دستگاه همایون)
00:47
52
راز و نیاز (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
راز و نیاز (دستگاه همایون)
01:01
53
میگُلی (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
میگُلی (دستگاه همایون)
00:21
54
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون)
01:10
55
عُزّال (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
عُزّال (دستگاه همایون)
01:04
56
دناسری (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
دناسری (دستگاه همایون)
00:47
57
رنگ فرح (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
رنگ فرح (دستگاه همایون)
03:35
58
درآمد (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:59
59
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
01:31
60
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
00:38
61
قسمت دوم بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
قسمت دوم بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
01:24
62
فرود (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
فرود (آواز بیات اصفهان)
01:02
63
کرشمه (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
کرشمه (آواز بیات اصفهان)
01:06
64
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
01:14
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام