ردیف میرزا عبدالله ۴ - نورعلی برومند

ردیف میرزا عبدالله ۴

#عنوان
1
شوشتری (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
شوشتری (دستگاه همایون)
00:47
2
جامهدران (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
جامهدران (دستگاه همایون)
00:50
3
راز و نیاز (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
راز و نیاز (دستگاه همایون)
01:01
4
میگلی (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
میگلی (دستگاه همایون)
00:20
5
مؤالف با بختیاری، فرود (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
مؤالف با بختیاری، فرود (دستگاه همایون)
01:14
6
عزال (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
عزال (دستگاه همایون)
01:10
7
دناسری، فرود به همایون (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
دناسری، فرود به همایون (دستگاه همایون)
01:04
8
رنگ فرح (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
رنگ فرح (دستگاه همایون)
03:57
9
درآمد (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:50
10
جامهدران (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
جامهدران (آواز بیات اصفهان)
01:33
11
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
03:37
12
نغمه (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
نغمه (آواز بیات اصفهان)
01:06
13
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
01:13
14
چهارمضراب (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
چهارمضراب (دستگاه نوا)
01:02
15
درآمد اول (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
درآمد اول (دستگاه نوا)
00:57
16
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه نوا)
01:34
17
کرشمه (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
کرشمه (دستگاه نوا)
00:54
18
گردانیه (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
گردانیه (دستگاه نوا)
01:09
19
نغمه (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
نغمه (دستگاه نوا)
01:04
20
بیات راجه (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
بیات راجه (دستگاه نوا)
00:43
21
حزین (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
حزین (دستگاه نوا)
00:49
22
عشاق (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
عشاق (دستگاه نوا)
01:19
23
نهفت (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
نهفت (دستگاه نوا)
00:39
24
گوِشت (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
گوِشت (دستگاه نوا)
00:22
25
عشیران (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
عشیران (دستگاه نوا)
00:36
26
نیشابورک (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
نیشابورک (دستگاه نوا)
01:13
27
مجلسی (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
مجلسی (دستگاه نوا)
00:14
28
خجسته (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
خجسته (دستگاه نوا)
01:27
29
ملک حسین (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
ملک حسین (دستگاه نوا)
01:00
30
حسینی (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
حسینی (دستگاه نوا)
00:37
31
بوسلیک (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
بوسلیک (دستگاه نوا)
00:48
32
نیریز (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
نیریز (دستگاه نوا)
01:13
33
رنگ نوا (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
رنگ نوا (دستگاه نوا)
02:44
34
رنگ نستاری (دستگاه نوا) - نورعلی برومند
رنگ نستاری (دستگاه نوا)
05:08
35
درآمد اول، راست (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
درآمد اول، راست (دستگاه راست پنجگاه)
01:21
36
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه)
01:22
37
زنگولهی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
زنگولهی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:00
38
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
39
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
40
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:38
41
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:28
42
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:38
43
عشاق، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
عشاق، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
01:32
44
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
45
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه)
00:27
46
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
47
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
00:32
48
مبرقع، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
مبرقع، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
49
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
50
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:43
51
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
52
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:16
53
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
01:02
54
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
00:44
55
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:00
56
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
57
نفیر (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
نفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:22
58
فرنگ، فرود به راست پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - نورعلی برومند
فرنگ، فرود به راست پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام