ردیف میرزا عبدالله - برای تار و سه تار ۴ - نورعلی برومند

ردیف میرزا عبدالله - برای تار و سه تار ۴

#عنوان
1
درآمد (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
درآمد (دستگاه ماهور)
00:38
2
کرشمه 1 (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
کرشمه 1 (دستگاه ماهور)
00:41
3
آواز (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
آواز (دستگاه ماهور)
01:30
4
مقدمه ی داد (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
مقدمه ی داد (دستگاه ماهور)
00:38
5
داد (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
داد (دستگاه ماهور)
00:40
6
مجلس افروز (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
مجلس افروز (دستگاه ماهور)
01:38
7
خسروانی (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
خسروانی (دستگاه ماهور)
01:04
8
دلکش (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
دلکش (دستگاه ماهور)
01:25
9
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
00:31
10
فرود (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
فرود (دستگاه ماهور)
01:29
11
خاوران (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
خاوران (دستگاه ماهور)
01:03
12
طرب انگیز (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
00:57
13
نیشابوک (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
نیشابوک (دستگاه ماهور)
01:36
14
نصیرخانی
نصیرخانی "طوسی" (دستگاه ماهور)
01:23
15
چهارپاره
چهارپاره "مرادخانی" (دستگاه ماهور)
00:39
16
فِیلی (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
فِیلی (دستگاه ماهور)
00:40
17
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
01:09
18
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
01:06
19
حصار ماهور (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
حصار ماهور (دستگاه ماهور)
00:59
20
زنگوله 1 (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
زنگوله 1 (دستگاه ماهور)
00:13
21
نغمه (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
نغمه (دستگاه ماهور)
00:40
22
زیرافکند (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
زیرافکند (دستگاه ماهور)
00:21
23
نیریز (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
نیریز (دستگاه ماهور)
01:03
24
شکسته (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
شکسته (دستگاه ماهور)
00:48
25
قسمت دوم شکسته (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
قسمت دوم شکسته (دستگاه ماهور)
00:18
26
قسمت سوم شکسته (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
قسمت سوم شکسته (دستگاه ماهور)
00:43
27
عراق (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
عراق (دستگاه ماهور)
00:46
28
نهیب (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
نهیب (دستگاه ماهور)
00:46
29
مُحَیّر (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
مُحَیّر (دستگاه ماهور)
00:10
30
آشورآوند (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
آشورآوند (دستگاه ماهور)
00:38
31
اصفهانک (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
اصفهانک (دستگاه ماهور)
00:21
32
حزین (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
حزین (دستگاه ماهور)
00:15
33
کرشمه 2 (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
کرشمه 2 (دستگاه ماهور)
00:28
34
زنگوله 2 (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
زنگوله 2 (دستگاه ماهور)
00:33
35
راک هندی (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
راک هندی (دستگاه ماهور)
01:57
36
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
00:37
37
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
01:15
38
کرشمهی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
کرشمهی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور)
01:13
39
رِنگ حَربی (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
رِنگ حَربی (دستگاه ماهور)
02:54
40
رِنگ یک چوبه (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
رِنگ یک چوبه (دستگاه ماهور)
01:08
41
رِنگ شَلَخو (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
رِنگ شَلَخو (دستگاه ماهور)
01:14
42
ساقی نامه (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
ساقی نامه (دستگاه ماهور)
01:09
43
کُشته مرده (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
کُشته مرده (دستگاه ماهور)
00:44
44
صوفی نامه (دستگاه ماهور) - نورعلی برومند
صوفی نامه (دستگاه ماهور)
01:08
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام