موسیقی بختیاری نی هفت بند - منصوره ثابت زاده

موسیقی بختیاری نی هفت بند

#عنوان
1
میش (بازفت) - منصوره ثابت زاده
میش (بازفت)
02:30
2
پسبندی میش (بازفت) - منصوره ثابت زاده
پسبندی میش (بازفت)
02:15
3
حرکت میش از آغل (بازفت) - منصوره ثابت زاده
حرکت میش از آغل (بازفت)
01:30
4
چرای میش (بازفت) - منصوره ثابت زاده
چرای میش (بازفت)
00:39
5
آبخوری میش (بازفت) - منصوره ثابت زاده
آبخوری میش (بازفت)
01:07
6
گلهداری (بازفت) - منصوره ثابت زاده
گلهداری (بازفت)
01:59
7
حرکت شتر (بازفت) - منصوره ثابت زاده
حرکت شتر (بازفت)
01:43
8
باغ رو (بازفت) - منصوره ثابت زاده
باغ رو (بازفت)
01:15
9
دودر (بازفت) - منصوره ثابت زاده
دودر (بازفت)
01:14
10
عشقی (بازفت) - منصوره ثابت زاده
عشقی (بازفت)
01:33
11
فقیری (بازفت) - منصوره ثابت زاده
فقیری (بازفت)
01:26
12
فایز (بازفت) - منصوره ثابت زاده
فایز (بازفت)
02:14
13
گلگیس (بازفت) - منصوره ثابت زاده
گلگیس (بازفت)
02:27
14
هونار (بازفت) - منصوره ثابت زاده
هونار (بازفت)
01:50
15
کاکایی (بازفت) - منصوره ثابت زاده
کاکایی (بازفت)
01:11
16
کوچ (بازقت) - منصوره ثابت زاده
کوچ (بازقت)
01:07
17
مارزیه (بازفت) - منصوره ثابت زاده
مارزیه (بازفت)
01:38
18
ملاروی (بازفت) - منصوره ثابت زاده
ملاروی (بازفت)
01:46
19
بلال موری (بازفت) - منصوره ثابت زاده
بلال موری (بازفت)
03:46
20
بلال موری - منصوره ثابت زاده
بلال موری
02:02
21
بلال (چلگرد) - منصوره ثابت زاده
بلال (چلگرد)
01:37
22
گله داری (دره نامداری) - منصوره ثابت زاده
گله داری (دره نامداری)
01:05
23
جنگ نامه (دره نامداری) - منصوره ثابت زاده
جنگ نامه (دره نامداری)
00:46
24
میش (دره نامداری) - منصوره ثابت زاده
میش (دره نامداری)
01:08
25
معصومه (دره نامداری) - منصوره ثابت زاده
معصومه (دره نامداری)
01:41
26
بلال (گزستان) - منصوره ثابت زاده
بلال (گزستان)
01:54
27
گل گیس (گزستان) - منصوره ثابت زاده
گل گیس (گزستان)
01:17
28
گنج (گزستان) - منصوره ثابت زاده
گنج (گزستان)
00:43
29
ترکی قشقایی (گزستان) - منصوره ثابت زاده
ترکی قشقایی (گزستان)
02:40
30
فایز (گزستان) - منصوره ثابت زاده
فایز (گزستان)
04:51
31
شلیل (گزستان) - منصوره ثابت زاده
شلیل (گزستان)
03:15
32
بفرما (گزستان) - منصوره ثابت زاده
بفرما (گزستان)
02:44
33
الما (گزستان) - منصوره ثابت زاده
الما (گزستان)
02:23
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام