پانزده قطعه برگزیده برای تار - جلیل شهناز

پانزده قطعه برگزیده برای تار

#عنوان
1
پیش درآمد شور - جلیل شهناز
پیش درآمد شور
03:40
2
چهار مضراب شور - جلیل شهناز
چهار مضراب شور
02:42
3
چهار مضراب نوا - جلیل شهناز
چهار مضراب نوا
02:15
4
ضربی دشتی - جلیل شهناز
ضربی دشتی
04:05
5
چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی
05:19
6
چهار مضراب بیات ترک - جلیل شهناز
چهار مضراب بیات ترک
04:59
7
پیش درآمد اصفهان - جلیل شهناز
پیش درآمد اصفهان
04:58
8
چهار مضراب اصفهان - جلیل شهناز
چهار مضراب اصفهان
01:42
9
چهار مضراب سه گاه - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه
02:34
10
پیش درآمد ماهور (فا) - جلیل شهناز
پیش درآمد ماهور (فا)
03:55
11
چهار مضراب ماهور (سی بمل) - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور (سی بمل)
04:36
12
چهار مضراب ماهور (فا) - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور (فا)
02:11
13
چهار مضراب چهارگاه (دو) - جلیل شهناز
چهار مضراب چهارگاه (دو)
03:08
14
ضربی چهارگاه (فا) - جلیل شهناز
ضربی چهارگاه (فا)
04:49
15
چهار مضراب چهارگاه (فا) - جلیل شهناز
چهار مضراب چهارگاه (فا)
04:12
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام