ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 4 - حسین علیزاده

ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 4

#عنوان
1
درآمد (ماهور) - حسین علیزاده
درآمد (ماهور)
00:46
2
کرشمه و آواز (ماهور) - حسین علیزاده
کرشمه و آواز (ماهور)
02:25
3
مقدمه ی داد (ماهور) - حسین علیزاده
مقدمه ی داد (ماهور)
00:44
4
داد (ماهور) - حسین علیزاده
داد (ماهور)
00:37
5
مجلس افروز (ماهور) - حسین علیزاده
مجلس افروز (ماهور)
01:45
6
خسروانی (ماهور) - حسین علیزاده
خسروانی (ماهور)
01:16
7
دلکش،چهارمضراب و فرود (ماهور) - حسین علیزاده
دلکش،چهارمضراب و فرود (ماهور)
03:38
8
خاوران (ماهور) - حسین علیزاده
خاوران (ماهور)
01:13
9
طرب انگیز (ماهور) - حسین علیزاده
طرب انگیز (ماهور)
01:02
10
نیشابورک (ماهور) - حسین علیزاده
نیشابورک (ماهور)
01:39
11
نصیرخانی (طوسی) (ماهور) - حسین علیزاده
نصیرخانی (طوسی) (ماهور)
01:47
12
چهارپاره (مرادخانی) (ماهور) - حسین علیزاده
چهارپاره (مرادخانی) (ماهور)
00:34
13
فِیلی (ماهور) - حسین علیزاده
فِیلی (ماهور)
00:44
14
ماهور صغیر (ماهور) - حسین علیزاده
ماهور صغیر (ماهور)
01:18
15
آذربایجانی (ماهور) - حسین علیزاده
آذربایجانی (ماهور)
01:09
16
حصار ماهور (اَبول)،زنگوله،زیرافکند (ماهور) - حسین علیزاده
حصار ماهور (اَبول)،زنگوله،زیرافکند (ماهور)
02:11
17
نیریز (ماهور) - حسین علیزاده
نیریز (ماهور)
01:15
18
شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
شکسته (ماهور)
02:04
19
عراق (ماهور) - حسین علیزاده
عراق (ماهور)
00:47
20
نهیب (ماهور) - حسین علیزاده
نهیب (ماهور)
00:52
21
مُحَیِّر (ماهور) - حسین علیزاده
مُحَیِّر (ماهور)
00:15
22
آشورآوند (ماهور) - حسین علیزاده
آشورآوند (ماهور)
00:48
23
اصفهانک (ماهور) - حسین علیزاده
اصفهانک (ماهور)
00:23
24
حزین (ماهور) - حسین علیزاده
حزین (ماهور)
00:22
25
کرشمه (ماهور) - حسین علیزاده
کرشمه (ماهور)
00:23
26
زنگوله (ماهور) - حسین علیزاده
زنگوله (ماهور)
00:44
27
راک هندی (ماهور) - حسین علیزاده
راک هندی (ماهور)
02:01
28
راک کشمیر (ماهور) - حسین علیزاده
راک کشمیر (ماهور)
00:42
29
راک عبدالله (ماهور) - حسین علیزاده
راک عبدالله (ماهور)
01:15
30
کرشمه ی راک،صفیر راک (ماهور) - حسین علیزاده
کرشمه ی راک،صفیر راک (ماهور)
01:22
31
ساقی نامه،کُشته مرده،صوفی نامه (ماهور) - حسین علیزاده
ساقی نامه،کُشته مرده،صوفی نامه (ماهور)
03:50
32
رنگ حربی (ماهور) - حسین علیزاده
رنگ حربی (ماهور)
03:34
33
رنگ یک چوبه (ماهور) - حسین علیزاده
رنگ یک چوبه (ماهور)
01:15
34
رنگ شَلَخو (ماهور) - حسین علیزاده
رنگ شَلَخو (ماهور)
01:24
35
توضیح گوشه های مشترک 1 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 1 (ماهور)
04:50
36
توضیح گوشه های مشترک 2 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 2 (ماهور)
02:05
37
توضیح گوشه های مشترک 3 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 3 (ماهور)
01:24
38
توضیح گوشه های مشترک 4 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 4 (ماهور)
03:27
39
توضیح گوشه های مشترک 5 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 5 (ماهور)
01:42
40
توضیح گوشه های مشترک 6 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 6 (ماهور)
00:53
41
توضیح گوشه های مشترک 7 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 7 (ماهور)
01:03
42
توضیح گوشه های مشترک 8 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 8 (ماهور)
01:00
43
توضیح گوشه های مشترک 9 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 9 (ماهور)
00:49
44
توضیح گوشه های مشترک 10 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 10 (ماهور)
00:41
45
توضیح گوشه های مشترک 11 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 11 (ماهور)
00:43
46
توضیح گوشه های مشترک 12 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 12 (ماهور)
01:28
47
توضیح گوشه های مشترک 13 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 13 (ماهور)
01:21
48
توضیح گوشه های مشترک 14 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 14 (ماهور)
00:47
49
توضیح گوشه های مشترک 15 (ماهور) - حسین علیزاده
توضیح گوشه های مشترک 15 (ماهور)
00:32
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام