تار دوره ی قاجار 2 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی

تار دوره ی قاجار 2

#عنوان
1
دستگاه ماهور 1 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 1
03:22
2
دستگاه ماهور 2 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 2
03:16
3
دستگاه ماهور 3 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 3
03:12
4
دستگاه ماهور 4 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 4
07:06
5
دستگاه ماهور 5 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 5
03:28
6
دستگاه ماهور 6 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 6
03:27
7
دستگاه ماهور 7 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 7
02:56
8
دستگاه ماهور 8 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 8
02:03
9
دستگاه ماهور 9 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 9
03:30
10
دستگاه ماهور 10 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه ماهور 10
03:19
11
دستگاه همایون 1 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه همایون 1
03:11
12
دستگاه همایون 2 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه همایون 2
06:50
13
دستگاه همایون 3 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله فراهانی
دستگاه همایون 3
01:36
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام