۷۰

۷۰

0 دنبال کننده223 آهنگ (13:18:54)
#عنوان
1
تکنوازی نرمه نای (بالابان) - عزیز شاهرخ
تکنوازی نرمه نای (بالابان)
00:50
2
تکنوازی نرمه نای (بالابان) - عزیز شاهرخ
تکنوازی نرمه نای (بالابان)
00:50
3
ساز تنها (دیوان) - عزیز شاهرخ
ساز تنها (دیوان)
01:13
4
ساز (کمانچه و دیوان) - عزیز شاهرخ
ساز (کمانچه و دیوان)
03:05
7
سر آغاز(دیوان و تنبک) - علیرضا شاه محمدی
سر آغاز(دیوان و تنبک)
06:51
8
بداهه نوازی دیوان (دشتی مقامی) - فرشاد عباسی
بداهه نوازی دیوان (دشتی مقامی)
03:17
9
بداهه نوازی دیوان (شور مقامی) - فرشاد عباسی
بداهه نوازی دیوان (شور مقامی)
03:35
23
03:32
24
05:09
25
مریم مقدس - گروه نور
مریم مقدس
15:52
26
پایکوبی - گروه نور
پایکوبی
03:40
27
06:47
28
05:04
29
12:17
30
04:09
31
معجزه زیبا - گروه نور
معجزه زیبا
10:07
32
05:14
71
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی
05:55
74
کاروان (بداهه نوازی روی آؤ باؤ شیانگ هویی) - جاوید افسری راد
کاروان (بداهه نوازی روی آؤ باؤ شیانگ هویی)
19:12
76
ترکمن (بداهه نوازی روی یک آواز محلی تایوانی به نام هو آی شیانگ جو) - جاوید افسری راد
ترکمن (بداهه نوازی روی یک آواز محلی تایوانی به نام هو آی شیانگ جو)
04:13
77
05:46
79
ملودی سنتی چینی (آواز محلی شین جیانگ) - جاوید افسری راد
ملودی سنتی چینی (آواز محلی شین جیانگ)
01:54
94
01:58
95
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا - بهرام سارنگ
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا
01:48
97
07:01
98
03:46
99
07:33
166
تمام اوقات تلخ - عیسی غفاری
تمام اوقات تلخ
04:31
169
03:01
170
آواز ماهور: تصنیف زلف سرکجت همه چین چین - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
آواز ماهور: تصنیف زلف سرکجت همه چین چین
02:33
171
آواز عراق: تصنیف مژده به بلبل دهید فصل بهار آمده - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
آواز عراق: تصنیف مژده به بلبل دهید فصل بهار آمده
02:42
182
آواز شکسته ی همایون: تصنیف می رود و نمی رود - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
آواز شکسته ی همایون: تصنیف می رود و نمی رود
02:52
199