سبد شنیداری ۲

سبد شنیداری ۲

0 دنبال کننده303 آهنگ (24:34:07)
#عنوان
4
02:26
5
آنها مرا روی زمین گذاشتند! - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
آنها مرا روی زمین گذاشتند!
00:25
7
قرار است زندگی من اینطور باشد؟ - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
قرار است زندگی من اینطور باشد؟
01:50
8
01:17
9
من هنوز در خط اعدامیها هستم - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
من هنوز در خط اعدامیها هستم
01:52
10
من هرگز به کسی آسیب نمیرسانم! - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
من هرگز به کسی آسیب نمیرسانم!
03:55
11
آسان نیست بدانی از کجا آمدهای! - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
آسان نیست بدانی از کجا آمدهای!
01:30
12
من سالهای زیادی زندانی بودم! - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
من سالهای زیادی زندانی بودم!
01:16
14
01:22
15
07:01
16
02:48
17
آزادی به سوی من میآید! - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
آزادی به سوی من میآید!
05:48
18
من طلوع آفتاب را میبینم - ارشام مودبیان و کیارش اعتماد سیفی
من طلوع آفتاب را میبینم
02:23
19
02:55
22
پسرک بر روی بال های زاغ. پارت اول - کلاغ ها در باران
پسرک بر روی بال های زاغ. پارت اول
05:47
23
پسرک بر روی بال های زاغ. پارت دوم - کلاغ ها در باران
پسرک بر روی بال های زاغ. پارت دوم
06:47
31
01:35
45
03:33
46
ساز و آواز (ماهور و گشایش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (ماهور و گشایش)
10:02
47
03:54
48
00:48
49
ساز و آواز (شکسته و دلکش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (شکسته و دلکش)
09:56
50
تصنیف بلبل شوریده - امیر شفیعی و مهدی امامی
تصنیف بلبل شوریده
05:12
52
پیشرو در آواز راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
پیشرو در آواز راک
08:57
53
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک)
06:56
54
05:17
55
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک)
07:10
59
ساز و آواز
ساز و آواز "درآمد، جامه دران، عراق"
10:38
60
چهارمضراب عراق - امیر شریفی و مهدی امامی
چهارمضراب عراق
02:42
61
ساز و آواز: عراق - امیر شریفی و مهدی امامی
ساز و آواز: عراق
01:52
63
ساز و آواز: رهاب، سه گاه - امیر شریفی و مهدی امامی
ساز و آواز: رهاب، سه گاه
08:21
64
ضربی دلگشا
ضربی دلگشا "بر اساس رنگ دلگشا از ردیف میرزا عبدالله"
01:43
65
ساز و آواز: فرود - امیر شریفی و مهدی امامی
ساز و آواز: فرود
01:22
66
02:36
67
تصنیف افشاری: قدیمی - امیر شریفی و مهدی امامی
تصنیف افشاری: قدیمی
03:23
69
پیش درآمد دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
پیش درآمد دشتی
07:07
70
ساز و آواز (درآمد، اوج) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (درآمد، اوج)
11:50
71
چهار مضراب اوج - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب اوج
02:51
72
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی)
04:37
73
تصنیف اوج (چاره ی هجران) - مهدی امامی و امیر شریفی
تصنیف اوج (چاره ی هجران)
02:47
74
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)
08:45
75
01:48
76
ساز و آواز (فرود) - مهدی امامی و امیر شریفی
ساز و آواز (فرود)
04:20
77
چهار مضراب دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب دشتی
03:05
78
03:42
80
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و... - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و...
21:15
81
مجلس دوم: تصنیف باز آ، طبقه ی چهارم بیات ترک، فرود - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس دوم: تصنیف باز آ، طبقه ی چهارم بیات ترک، فرود
09:32
82
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح
18:06
91
الهه ی ناز،عشق،سرخ (دلتنگی ها) - مهران روحانی و پائولو پارونی
الهه ی ناز،عشق،سرخ (دلتنگی ها)
11:13
92
سنگ خارا،صبر،سفید (دلتنگی ها) - مهران روحانی و پائولو پارونی
سنگ خارا،صبر،سفید (دلتنگی ها)
11:44
93
بهار دلنشین،وصال،سبز (دلتنگی ها) - مهران روحانی و پائولو پارونی
بهار دلنشین،وصال،سبز (دلتنگی ها)
12:16
94
پنج واریاسیون روی تم صبا - مهران روحانی
پنج واریاسیون روی تم صبا
11:15
96
چند سال پیش سوئیت آئینه - مهران روحانی
چند سال پیش سوئیت آئینه
06:18
98
05:47
100
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۱ - گلریز زربخش و ژابیز زربخش
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۱
02:11
101
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۲ - گلریز زربخش و ژابیز زربخش
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۲
01:33
102
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۳ - گلریز زربخش و ژابیز زربخش
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۳
03:48
103
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۴ - گلریز زربخش و ژابیز زربخش
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۴
01:40
104
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۵ - گلریز زربخش و ژابیز زربخش
پنج هایکو برای ویلن و ویلنسل ۵
03:18
105
06:32
111
دوئت کوچک برای ویلن و ویلنسل - گلریز زربخش و ژابیز زربخش
دوئت کوچک برای ویلن و ویلنسل
06:14
116
غبار تابستان - مرتضی شیرکوهی
غبار تابستان
03:16
118
02:32
119
مخمل شالیزار - مرتضی شیرکوهی
مخمل شالیزار
02:27
120
02:11
128
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی
05:55
130
دستگاه سه گاه 1 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 1
03:55
131
دستگاه سه گاه 2 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 2
02:53
132
دستگاه سه گاه 3 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 3
02:53
133
دستگاه سه گاه 4 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 4
01:19
134
دستگاه سه گاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 5
02:47
135
دستگاه سه گاه 6 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 6
05:06
136
دستگاه سه گاه 7 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 7
03:51
137
دستگاه راست پنجگاه 1 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 1
04:07
138
دستگاه راست پنجگاه 2 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 2
01:58
139
دستگاه راست پنجگاه 3 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 3
03:19
140
دستگاه راست پنجگاه 4 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 4
02:21
141
دستگاه راست پنجگاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 5
03:48
142
دستگاه راست پنجگاه 6 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 6
02:51
143
دستگاه راست پنجگاه 7 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 7
05:44
144
دستگاه راست پنجگاه 8 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 8
03:37
145
دستگاه راست پنجگاه 9 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 9
02:24
146
دستگاه سه گاه 1 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 1
03:55
147
دستگاه سه گاه 2 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 2
02:53
148
دستگاه سه گاه 3 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 3
02:53
149
دستگاه سه گاه 4 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 4
01:19
150
دستگاه سه گاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 5
02:47
151
دستگاه سه گاه 6 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 6
05:06
152
دستگاه سه گاه 7 - سیامک جهانگیری
دستگاه سه گاه 7
03:51
153
دستگاه راست پنجگاه 1 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 1
04:07
154
دستگاه راست پنجگاه 2 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 2
01:58
155
دستگاه راست پنجگاه 3 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 3
03:19
156
دستگاه راست پنجگاه 4 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 4
02:21
157
دستگاه راست پنجگاه 5 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 5
03:48
158
دستگاه راست پنجگاه 6 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 6
02:51
159
دستگاه راست پنجگاه 7 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 7
05:44
160
دستگاه راست پنجگاه 8 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 8
03:37
161
دستگاه راست پنجگاه 9 - سیامک جهانگیری
دستگاه راست پنجگاه 9
02:24
174
مثنوی عبادت (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
مثنوی عبادت (آواز اصفهان)
02:51
175
03:58
177
02:11
178
مشتاق و پریشان (آواز ابوعطا) - مجتبی عسگری
مشتاق و پریشان (آواز ابوعطا)
03:23
179
03:51
181
تصنیف جور فلک (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
تصنیف جور فلک (آواز اصفهان)
03:02
182
03:01
185
مثنوی عبادت (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
مثنوی عبادت (آواز اصفهان)
02:51
186
03:58
188
02:11
189
مشتاق و پریشان (آواز ابوعطا) - مجتبی عسگری
مشتاق و پریشان (آواز ابوعطا)
03:23
190
03:51
192
تصنیف جور فلک (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
تصنیف جور فلک (آواز اصفهان)
03:02
193
03:01
195