منصور

منصور

0 دنبال کننده362 آهنگ (28:21:04)
#عنوان
3
02:47
5
چهار مضراب - فرامرز پایور
چهار مضراب
04:01
8
چهار مضراب زابل و فرود - فرامرز پایور
چهار مضراب زابل و فرود
02:21
10
مغلوب و نغمه مغلوب - فرامرز پایور
مغلوب و نغمه مغلوب
03:09
11
02:13
12
پیش زنگوله و زنگوله - فرامرز پایور
پیش زنگوله و زنگوله
02:05
15
چهار مضراب - فرامرز پایور
چهار مضراب
05:02
16
گشایش و داد - فرامرز پایور
گشایش و داد
02:28
17
شکسته و فرود - فرامرز پایور
شکسته و فرود
02:23
18
03:54
19
02:36
23
چهار مضراب - فرامرز پایور
چهار مضراب
05:36
25
02:47
30
08:33
40
17:47
41
درآمد خارا (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:34
42
درآمد دوم (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:49
43
00:51
44
درآمد رهاوی (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
درآمد رهاوی (دستگاه شور)
00:35
45
سلمک
سلمک "شهناز" (دستگاه شور)
01:43
46
01:13
47
02:00
48
عزال و حسینی (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
عزال و حسینی (دستگاه شور)
01:08
49
00:51
50
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - احمد رضاخواه
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:54
51
01:23
52
رامکلی با تحریر (آواز ابوعطا) - احمد رضاخواه
رامکلی با تحریر (آواز ابوعطا)
01:23
53
01:14
54
چهارپاره (آواز ابوعطا) - احمد رضاخواه
چهارپاره (آواز ابوعطا)
00:45
55
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) - احمد رضاخواه
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)
00:32
56
00:58
57
درآمد اول (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:30
58
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:56
59
جامه دران (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
جامه دران (آواز بیات ترک)
01:01
60
دوگاه (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:31
61
شهابی (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
شهابی (آواز بیات ترک)
00:31
62
روح الارواح (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:04
63
00:19
64
اوج
اوج "فیلی" (آواز بیات ترک)
00:39
65
مثنوی (آواز بیات ترک) - احمد رضاخواه
مثنوی (آواز بیات ترک)
01:33
66
درآمد اول (آواز دشتی) - احمد رضاخواه
درآمد اول (آواز دشتی)
01:08
67
دشتستانی
دشتستانی "بیدگانی" (آواز دشتی)
00:58
68
00:55
69
00:35
71
01:11
72
درآمد اول (آواز کرد بیات) - احمد رضاخواه
درآمد اول (آواز کرد بیات)
00:44
73
درآمد دوم (آواز کرد بیات) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (آواز کرد بیات)
02:29
74
00:44
75
01:21
76
01:46
77
جامه دران (آواز افشاری) - احمد رضاخواه
جامه دران (آواز افشاری)
00:43
78
00:45
79
01:11
80
01:06
81
00:48
82
درآمد (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه ماهور)
00:15
83
گشایش (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
گشایش (دستگاه ماهور)
01:14
84
01:42
85
حصار ماهور (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
حصار ماهور (دستگاه ماهور)
01:23
86
01:03
87
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
01:03
88
نیشابورک (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
نیشابورک (دستگاه ماهور)
01:34
89
بوسلیک (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
بوسلیک (دستگاه ماهور)
00:15
90
نیریز (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
نیریز (دستگاه ماهور)
01:23
91
نصیرخوانی (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
نصیرخوانی (دستگاه ماهور)
00:53
92
00:46
93
خاوران (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
خاوران (دستگاه ماهور)
00:56
94
01:40
95
01:06
96
00:29
97
راک هندی (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
راک هندی (دستگاه ماهور)
01:03
98
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
01:02
99
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - احمد رضاخواه
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
01:02
100
درآمد (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه سه گاه)
03:24
101
01:43
102
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
شکسته مویه (دستگاه سه گاه)
01:07
103
مخالف (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
مخالف (دستگاه سه گاه)
01:53
104
مغلوب (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:43
105
مثنوی (دستگاه سه گاه) - احمد رضاخواه
مثنوی (دستگاه سه گاه)
02:32
106
درآمد (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه چهارگاه)
00:42
107
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
00:37
108
زابل (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:35
109
حصار (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:57
110
مخالف (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:26
111
رجز (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:49
112
حدی (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
حدی (دستگاه چهارگاه)
00:42
113
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:57
114
منصوری (دستگاه چهارگاه) - احمد رضاخواه
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:09
115
درآمد (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
درآمد (دستگاه همایون)
02:02
116
چکاوک (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
چکاوک (دستگاه همایون)
01:20
117
شوشتری (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
شوشتری (دستگاه همایون)
01:19
118
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:30
119
نی داوود (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
نی داوود (دستگاه همایون)
01:16
120
بیداد (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
بیداد (دستگاه همایون)
00:48
121
بختیاری (دستگاه همایون) - احمد رضاخواه
بختیاری (دستگاه همایون)
01:58
122
01:24
123
درآمد (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:24
124
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
بیات راجع (آواز بیات اصفهان)
01:59
125
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
00:37
126
اوج (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
اوج (آواز بیات اصفهان)
01:13
127
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - احمد رضاخواه
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
02:02
128
01:21
129
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا)
01:06
130
گردانیه (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
گردانیه (دستگاه نوا)
01:02
131
00:38
132
بیات راجع (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
بیات راجع (دستگاه نوا)
01:50
133
01:10
134
01:09
135
00:15
136
00:15
137
00:28
138
01:00
139
00:50
140
00:15
141
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
00:42
142
شاه ختایی (دستگاه نوا) - احمد رضاخواه
شاه ختایی (دستگاه نوا)
00:40
143
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
144
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
145
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
146
نغمه و پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
نغمه و پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
01:08
147
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:50
148
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
00:32
149
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:15
150
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
00:58
151
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:32
152
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
153
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
154
بوسلیک (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
بوسلیک (دستگاه راست پنجگاه)
00:15
155
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
156
چکاوک (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
چکاوک (دستگاه راست پنجگاه)
00:33
157
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:15
158
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:32
159
راک  (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
راک (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
160
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
161
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
162
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - احمد رضاخواه
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:55
163
دستگاه همایون - علی کاظمی و سعید کردمافی
29:25
175
Symphonie Nr. 1 - Adagio molto - Allegro con brio - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Adagio molto - Allegro con brio
07:43
176
Symphonie Nr. 1 - Andante cantabile con moto - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Andante cantabile con moto
06:02
177
Symphonie Nr. 1 - Menuetto.Allegro molto e vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Menuetto.Allegro molto e vivace
03:35
178
Symphonie Nr. 1 - Adagio - Allegro molto e vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Adagio - Allegro molto e vivace
05:26
179
Symphonie Nr. 4 - Adagio - Allegro vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 4 - Adagio - Allegro vivace
10:26
181
05:52
182
Symphonie Nr. 4 - Allegro ma non troppo - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 4 - Allegro ma non troppo
05:37