مکتب سه تار نوازی ذوالفنون - دستگاه شور - جلال الدین ذوالفنون

مکتب سه تار نوازی ذوالفنون - دستگاه شور

#عنوان
1
درآمد اول - جلال الدین ذوالفنون
درآمد اول
00:57
2
درآمد دوم - جلال الدین ذوالفنون
درآمد دوم
01:27
3
درآمد سوم (کرشمه) - جلال الدین ذوالفنون
درآمد سوم (کرشمه)
01:54
4
درآمد چهارم (رهاب) - جلال الدین ذوالفنون
درآمد چهارم (رهاب)
01:00
5
درآمد پنجم (اوج) - جلال الدین ذوالفنون
درآمد پنجم (اوج)
01:36
6
درآمد ششم (ملانازی) - جلال الدین ذوالفنون
درآمد ششم (ملانازی)
01:00
7
نغمه اول - جلال الدین ذوالفنون
نغمه اول
01:31
8
نغمه دوم - جلال الدین ذوالفنون
نغمه دوم
01:19
9
زیرکش سلمک - جلال الدین ذوالفنون
زیرکش سلمک
01:08
10
ملانازی - جلال الدین ذوالفنون
ملانازی
00:32
11
سلمک - جلال الدین ذوالفنون
سلمک
00:58
12
گلریز - جلال الدین ذوالفنون
گلریز
00:45
13
مجلس افروز - جلال الدین ذوالفنون
مجلس افروز
00:39
14
عزال - جلال الدین ذوالفنون
عزال
01:18
15
صفا - جلال الدین ذوالفنون
صفا
00:27
16
بزرگ - جلال الدین ذوالفنون
بزرگ
00:23
17
کوچک - جلال الدین ذوالفنون
کوچک
00:26
18
دوبیتی - جلال الدین ذوالفنون
دوبیتی
00:40
19
خارا - جلال الدین ذوالفنون
خارا
00:28
20
قجر و فرود - جلال الدین ذوالفنون
قجر و فرود
00:47
21
حزین - جلال الدین ذوالفنون
حزین
00:51
22
شور پایین دسته - جلال الدین ذوالفنون
شور پایین دسته
00:25
23
گوشۀ رهاب - جلال الدین ذوالفنون
گوشۀ رهاب
00:48
24
چهار گوشه - جلال الدین ذوالفنون
چهار گوشه
02:41
25
مقدمه گریلی - جلال الدین ذوالفنون
مقدمه گریلی
01:24
26
رضوی - جلال الدین ذوالفنون
رضوی
04:39
27
شهناز - جلال الدین ذوالفنون
شهناز
00:40
28
قرچه - جلال الدین ذوالفنون
قرچه
01:25
29
عاشق کش - جلال الدین ذوالفنون
عاشق کش
00:53
30
رنگ اصول - جلال الدین ذوالفنون
رنگ اصول
03:26
31
گریلی - جلال الدین ذوالفنون
گریلی
08:09
32
هشتری - جلال الدین ذوالفنون
هشتری
01:16
33
شهرآشوب - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب
02:03
34
شهرآشوب - قسمت اول - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت اول
01:38
35
شهرآشوب - قسمت دوم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت دوم
01:10
36
شهرآشوب - قسمت سوم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت سوم
00:47
37
شهرآشوب - قسمت چهارم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت چهارم
00:57
38
شهرآشوب - قسمت پنجم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت پنجم
01:06
39
شهرآشوب - قسمت ششم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت ششم
01:16
40
شهرآشوب - قسمت هفتم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت هفتم
01:15
41
شهرآشوب - قسمت هشتم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت هشتم
01:26
42
شهرآشوب - قسمت نهم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت نهم
01:14
43
شهرآشوب - قسمت دهم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت دهم
01:03
44
شهرآشوب - قسمت یازدهم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت یازدهم
00:48
45
شهرآشوب - قسمت دوازدهم - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب - قسمت دوازدهم
01:54
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام