مازورکاها 1 - فردریک شوپن

مازورکاها 1

#عنوان
1
Op. 6, No. 1 In F Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 6, No. 1 In F Sharp Minor
01:59
2
Op. 6, No. 2 In C Sharp minor - فردریک شوپن
Op. 6, No. 2 In C Sharp minor
02:28
3
Op. 6, No. 3 In E - فردریک شوپن
Op. 6, No. 3 In E
01:50
4
Op. 6, No. 4 In E Flat Minor - فردریک شوپن
Op. 6, No. 4 In E Flat Minor
00:25
5
Op. 7, No. 1 In B Flat - فردریک شوپن
Op. 7, No. 1 In B Flat
02:13
6
Op. 7, No. 2 In A Minor - فردریک شوپن
Op. 7, No. 2 In A Minor
02:53
7
Op. 7, No. 3 In F Minor - فردریک شوپن
Op. 7, No. 3 In F Minor
02:35
8
Op. 7, No. 4 In A Flat - فردریک شوپن
Op. 7, No. 4 In A Flat
00:59
9
Op. 7, No. 5 In C - فردریک شوپن
Op. 7, No. 5 In C
00:36
10
Op. 17, No. 1 In B Flat - فردریک شوپن
Op. 17, No. 1 In B Flat
02:16
11
Op. 17, No. 2 In E Minor - فردریک شوپن
Op. 17, No. 2 In E Minor
02:06
12
Op. 17, No. 1 In B Flat - فردریک شوپن
Op. 17, No. 1 In B Flat
04:11
13
Op. 17, No. 4 In A Minor - فردریک شوپن
Op. 17, No. 4 In A Minor
04:19
14
Op. 24, No. 1 In G Minor - فردریک شوپن
Op. 24, No. 1 In G Minor
02:03
15
Op. 24, No. 2 In C - فردریک شوپن
Op. 24, No. 2 In C
02:13
16
Op. 24, No. 3 In A Flat - فردریک شوپن
Op. 24, No. 3 In A Flat
02:01
17
Op. 24, No. 4 In B Flat Minor - فردریک شوپن
Op. 24, No. 4 In B Flat Minor
04:05
18
Op. 30, No. 1 In C Minor - فردریک شوپن
Op. 30, No. 1 In C Minor
01:36
19
Op. 30, No. 2 In B Minor - فردریک شوپن
Op. 30, No. 2 In B Minor
01:22
20
Op. 30, No. 3 In D Flat - فردریک شوپن
Op. 30, No. 3 In D Flat
02:37
21
Op. 30, No. 4 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 30, No. 4 In C Sharp Minor
03:37
22
Op. 33, No. 1 In G Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 33, No. 1 In G Sharp Minor
01:27
23
Op. 33, No. 2 In D - فردریک شوپن
Op. 33, No. 2 In D
02:24
24
Op. 33, No. 3 In C - فردریک شوپن
Op. 33, No. 3 In C
01:33
25
Op. 33, No. 4 In B Minor - فردریک شوپن
Op. 33, No. 4 In B Minor
04:31
26
Op. 41, No. 1 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 41, No. 1 In C Sharp Minor
03:13
27
Op. 41, No. 2 In E Minor - فردریک شوپن
Op. 41, No. 2 In E Minor
02:10
28
Op. 41, No. 3 In B - فردریک شوپن
Op. 41, No. 3 In B
01:08
29
Op. 41, No. 4 In A Flat - فردریک شوپن
Op. 41, No. 4 In A Flat
01:59
30
Op. 50, No. 1 In G - فردریک شوپن
Op. 50, No. 1 In G
02:15
31
Op. 50, No. 2 In A Flat - فردریک شوپن
Op. 50, No. 2 In A Flat
02:30
32
Op. 50, No. 3 In C Sharp Minor - فردریک شوپن
Op. 50, No. 3 In C Sharp Minor
04:31
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام