زرد ملیجه - فرامرز پایور و حسین تهرانی

زرد ملیجه

#عنوان
1
زرد ملیجه - فرامرز پایور و حسین تهرانی
زرد ملیجه
04:23
2
درآمد دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد دشتی
01:56
3
درآمد دوم (کرشمه) - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد دوم (کرشمه) - آواز دشتی
02:44
4
چهار مضراب دشتی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب دشتی - آواز دشتی
04:09
5
عشاق - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
عشاق - آواز دشتی
02:53
6
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی
03:15
7
نغمه ی عشاق -آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
نغمه ی عشاق -آواز دشتی
02:54
8
دشتستانی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
دشتستانی - آواز دشتی
01:26
9
غم انگیز - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
غم انگیز - آواز دشتی
01:26
10
سارنج - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
سارنج - آواز دشتی
01:03
11
رِنگ دشتی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
رِنگ دشتی - آواز دشتی
01:14
12
ضربی مقدمه - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
ضربی مقدمه - آواز افشاری
03:19
13
درآمد اول - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد اول - آواز افشاری
01:42
14
چهار مضراب درآمد - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب درآمد - آواز افشاری
04:36
15
درآمد دوم (کرشمه) - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد دوم (کرشمه) - آواز افشاری
01:43
16
گوشه ی جامه دران - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
گوشه ی جامه دران - آواز افشاری
00:39
17
حزین - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
حزین - آواز افشاری
01:09
18
قرایی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
قرایی - آواز افشاری
02:03
19
چهار مضراب قرایی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب قرایی - آواز افشاری
02:36
20
عراق - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
عراق - آواز افشاری
02:52
21
رهاوی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
رهاوی - آواز افشاری
00:31
22
شاه ختایی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
شاه ختایی - آواز افشاری
00:57
23
مثنوی افشار و فرود به شور - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
مثنوی افشار و فرود به شور - آواز افشاری
03:18
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام