ردیف دورهی ابتدایی سنتور ۴ - فرامرز پایور

ردیف دورهی ابتدایی سنتور ۴

#عنوان
1
مقدمه (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
مقدمه (دستگاه چهارگاه)
02:46
2
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
01:42
3
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
01:50
4
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
02:24
5
زابل (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:34
6
چهارمضراب زابل، بقیهی زابل (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل، بقیهی زابل (دستگاه چهارگاه)
03:33
7
مخالف (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
مخالف (دستگاه چهارگاه)
02:58
8
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:49
9
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه)
00:49
10
چهارمضراب حصار، بقیهی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب حصار، بقیهی حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه)
03:18
11
منصوری (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
منصوری (دستگاه چهارگاه)
01:34
12
رنگ (دستگاه چهارگاه) - فرامرز پایور
رنگ (دستگاه چهارگاه)
01:05
13
مقدمه (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
مقدمه (دستگاه ماهور)
03:13
14
درآمد (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
درآمد (دستگاه ماهور)
03:21
15
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
02:30
16
گشایش و داد (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
گشایش و داد (دستگاه ماهور)
02:26
17
شکسته (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
شکسته (دستگاه ماهور)
01:58
18
عراق (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
عراق (دستگاه ماهور)
02:46
19
دلکش (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
دلکش (دستگاه ماهور)
02:23
20
چهارمضراب دلکش، بقیهی دلکش، فرود (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
چهارمضراب دلکش، بقیهی دلکش، فرود (دستگاه ماهور)
03:24
21
حربی (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
حربی (دستگاه ماهور)
01:12
22
یکچوبه (دستگاه ماهور) - فرامرز پایور
یکچوبه (دستگاه ماهور)
01:58
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام